Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционна схема НГФ 5 - приключила програма*

Гаранционната схема на Националния гаранционен фонд улеснява достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, като предоставя преференциални условия за кредитиране на клиентите на УниКредит Булбанк.

Гаранционна схема НГФ 5 - приключила програма*

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране 
 • Подобрени кредитни параметри
 • Намалени изисквания за обезпечение 
 • Допустими са сделки за изпълнение на проекти по оперативни програми
 • Бърза процедура за одобрение
 • Допустимо е рефинансиране на съществуващ дълг до 30% от размера на новия кредит

Характеристики

Цел на гаранцията

Икона

Гаранционната схема предоставя гаранция от Националния гаранционен фонд , допълваща обезпечението по инвестиционни и оборотни кредит, отпускани на МСП.

Размер на гаранцията

Икона

Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 500 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Валута

Икона

Лева или евро.

За кого е предназначена?

Продуктът е предназначен за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, а именно:

 • Персонал до 249 души
 • Годишен оборот до 97 500 000 лева или
 • Стойност на активите до 84 000 000 лева

Предприятията трябва да са регистрирани в България съгласно действащото законодателство и да нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.                                                                                                                                        

 Допустими са и МСП, бенефициенти по оперативни програми.

Често задавани въпроси

 • За инвестиции.
 • За оборотни средства, лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания и плащане на ДДС.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти.
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда.
 • Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката.
 • Други забранени от закона дейности.
 • Търговия с електрическа енергия.

Да, програмата обхваща и мостово финансиране за бенефициенти с проекти по оперативни програми - ОПИК, ОП РЧР и други.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти