Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19 - приключила програма*

 • Заяви за секунди
 • Бързо одобрение
 • 80% гаранционно покритие
 • Гратисен период за главница
 • Кандидатствай до 20.06.2022 г.

 

ЗАЯВЕТЕ

ББР заеми за фирми засегнати от COVID-19 - приключила програма*

Как действа гаранционния инструмент?

Гаранционна схема ББР Възстановяване по гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Българска банка за развитие, за преодоляване на последиците за бизнеса от извънредното положение. Приложимо е за фирми, които изпитват финансови затруднения след 31.12.2019г., вследствие на епидемията COVID-19.

Какви са условията?

 • Ново оборотно финансиране –револвиращи кредити за текущи ликвидни разходи – за плащане на заплати, разплащане на задължения към доставчици и др.
 • Нови инвестиционни кредити за продължаване, репозициониране и разширяване на дейността на компанията, с оглед редуциране на негативните ефекти от продължаващата социално-икономическа криза. 
 • Максимален размер на експозиция към кредитополучател и свързани лица за микро- малки и средни предприятия (МСП) е 1 млн. лв., а за компании със средна пазарна капитализация (служители до 499 души small-MidCaps)– 2 млн. лв.
 • Процент на покритие на гаранцията - 80%.
 • Краен срок за кандидатстване – 20.06.2022.
 • Изисква се включването на лична отговорност на собствениците като солидарни длъжници по кредита.
 • Рефинансиране не се допуска.
 • Прилагане на гратисен период за главница.
 • Компаниите не трябва да са изпадали в просрочие над 90 дни през 2019 г.

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране.
 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори.
 • Бърза процедура за одобрение.
 • Намалени изисквания за обезпечение – не се изисква допълнително материално обезпечение
 • Преференциални ценови нива при включване в програмата – лихвата е съобразена с кредитния профил на клиента и структурата на кредита, като не е по-висока от стандартните лихвени нива.

За кого е предназначен продуктът?

Микро-, малки и средни предприятия (МСП) (с персонал до 249 души; активи до 84 млн.лв и обороти до 97,5 млн.лв), както и за компании със средна пазарна капитализация (до 499 души персонал), представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон,  с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, заедно със свързаните предприятия, които отговарят на поне един от посочените критерии:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г.
 • Наличие на неполучени вземания от клиенти или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата тук.

 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Не, целта на кредита не може да бъде погасяване на кредитни задължения.