Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търгово предлагане

Какво представлява?

Търговото предлагане е публично предложение за закупуване и/или замяна на акции с право на глас, издадени от публично дружество – обект на търгово предложение, осъществено при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовата нормативна уредба в тази връзка.

Търговите предложения са покана към всички акционери в публичното дружество да продадат всичките си акции на предложителя на предварително одобрена от Комисията за финансов надзор (КФН) цена, като цената на търговото предложение трябва да е еднаква по отношение на всички останали акционери.

Търговите предложения се осъществяват чрез инвестиционен посредник.

Видове търгови предлагания

Има два основни типа търгови предложения:

  • Задължителното търгово предложение се прави, когато се достигат определени прагове на дялово участие.
  • Доброволното търгово предложение може да бъде направено от акционер, притежаващ минимум 5% от акциите с право на глас, който би искал да придобие по-голям дял, или би искал да промени статута на дружеството от публично в частно.

Търговите предложения са неразделна част от стратегиите за сливания и придобивания, включващи регистрирани на фондовата борса дружества със съответните свободно търгуеми акции.

Предимства

  • Акционерите може да консолидират собствеността си на предварително определени цена и при стриктни правила
  • Алтернативен инструмент за придобиване на по-големи дялове в целеви дружества, но постигнатият процент зависи от стратегията и съществуващата акционерна структура

За кого е предназначено?

  • Компании, целящи придобиване на дадено публично дружество или за акционерите, имащи за цел закупуване на по-голям дял в него
  • Акционери, целящи бъдещо отписване на публично дружество

В която и да е хипотеза, търговият предложител следва да притежава най-малко 5% от акциите с право на глас.

Често задавани въпроси

Изпълнение на законово изискване и/или начин за промяна на статута на дружеството от публично в частно.

Зависи от притежавания от тях дял в дружеството, като във всички останали случаи това е законово изискване.

Търговото предложение следва стриктна законова процедура с ограничена гъвкавост.

Средствата, необходими за закупуване на акции в търговото предложение следва да бъдат осигурени преди започването на търгово предложение.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 150 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 151 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 152 на цената на един градски разговор