Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Публично предлагане на акции

Публично предлагане на акции

Какво представлява?

Публичното предлагане е предлагане и пласиране на ценни книжа на фондовата борса/регулирания пазар, чрез което компаниите целят да придобият публичен статут и/или да наберат средства чрез капиталовите пазари. Процесът е свързан с предлагането на акции, облигации, както и хибридни инструменти (конвертируеми или заменими облигации, привилегировани акции).

Процесът касае емитентите (дружества, общини, банки, други) по отношение на първично публично предлагане (IPO), вторично публично предлагане (SPO), увеличение на капитала и видове предлагания, които следва да се осъществяват чрез процедура на публично предлагане.

Акции

При първичното публично предлагане дружеството придобива статут на публично и акциите му се регистрират за търговия на регулиран пазар (фондова борса) и публично предлага нови и/или съществуващи акции за първи път:

 • Нови акции (Увеличение на капитала)
  Издадени за набиране на нов капитал и постъпленията остават в компанията. Увеличението на капитала е начинът, по който публичното дружество може да набере допълнителен ресурс за финансиране на своите проекти (инвестиционна програма, придобивания и т.н.), или се нуждае от допълнителен капитал, или цели да подобри  капиталовата си структура.
 •  Съществуващи акции (Вторично предлагане)
  Предлагани от съществуващите акционери. Постъпленията остават на разположение на акционерите и по този начин акционерите осребряват частично или изцяло инвестициите си в дружеството или осигуряват ресурс за развитие на други проекти.

Предимства

 • По-широка инвеститорска база 
 • Допълнителен източник на финансиране
 • Увеличена прозрачност и информираността на обществото за компанията

За кого е предназначено?

 • Дружества в атрактивна индустрия, с добра репутация, с добри бъдещи приходи и потенциал за растеж
 • Дружества, които имат нужда да финансират инвестиционната си програма или се насочват към придобивания, за които се нуждаят от финансиране чрез нов капитал

За контакти

 • Телефон икона +359 2 9320 150 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 151 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 152 на цената на един градски разговор