Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление - депозитари (CSDR)

Уведомление за съхранение на ценни книжа относно оповестяване на разходите и защита на клиенти, съгласно CSDR

Уведомление - депозитари (CSDR)

Съхранение на ценни книжа

Оповестяване за нивата на защита и присъщи разходи за дейността

 

УниКредит Булбанк АД („Банката“)  е регистриран Инвестиционен посредник в Комисията за финансов надзор („КФН“).

Банката предоставя в качеството си на Инвестиционен посредник и Регистрационен агент следните инвестиционните услуги и дейности:

 

 • Услуги и дейности съгласно чл.6, ал.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“), с изключение на услугите управление на портфейл и инвестиционни консултации,  относно финансови инструменти по чл.6, ал.2,  т.4 и т.5 от ЗПФИ  и няма сключен договор с инвестиционен консултант.
 • Съгласно изискванията на ЗПФИ по чл.6, ал. 3, т. 7, Банката търгува с различни видове извънборсови (ОТС) финансови инструменти;
 • Съгласно изискванията на ЗПФИ по чл.6, ал. 3, Банката предоставя и следните допълнителни услуги:

Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";

Основни нормативни изисквания за защита на клиентските активи

В съответствие с Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги, УниКредит Булбанк АД, в качеството си на Инвестиционен посредник, прилага следните изисквания за защита на финансовите инструменти на клиентите:

 

 • УниКредит Булбанк АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти на своите клиенти, които:

1. да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;

2. отразяват точно финансовите инструменти, държани за клиентите;

3. могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

 • УниКредит Булбанк АД равнява водените от него сметки и записи с тези на лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, при което се държат активите на Банката и на клиентите й, като равняването за финансовите инструменти е редовно, съгласно нормативните изисквания. Равняването по изречение първо се извършва по ред и начин, определени във вътрешни правила на инвестиционния посредник.
 • УниКредит Булбанк АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти, депозирани при лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, както и от финансовите инструменти на лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на лицето по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.

Нива на разделяне и защита на клиентските ценни книжа

УниКредит Булбанк АД, в качеството си на Инвестиционен посредник, поддържа различни типове клиентски сметки в съответните депозитарните институции, в които осъществява разделно водене и поддържане на клиентски активи в ценни книжа.

 

В съответствие с приложимия закон, Банката предлага:

 

 • (A) отделяне на клиентските активи по общи /omnibus/ клиентски сметки, съгласно чл. 38, параграф  3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
 •  (B) отделяне на клиентските активи по индивидуални клиентски сметки, съгласно чл. 38, параграф  4 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

 

Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПФИ, УниКредит Булбанк АД, в качеството си на Инвестиционен посредник, не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти на своите клиенти, както и не се допуска принудително изпълнение върху финансовите инструменти на клиенти за задължения на Банката.

Разходи, свързани с Индивидуални и Общи /omnibus/ клиентски сметки

Разходите за поддържане на клиентски сметки - общи /omnibus/ или индивидуални - в УниКредит Булбанк АД и съответните депозитарни институции, използвани от Банката, се определят съгласно Тарифата на УниКредит Булбанк АД за физически или юридически лица и/или съответния договор с клиента, и могат да включват най-общо:

 

 • Такси за поддръжка на сметка за ценни книжа
 • Такси за съхранение на ценни книжа
 • Такси за сетълмент на сделки/трансфери с ценни книжа
 • Такси за корпоративни събития
 • Такси относно получаване на данъчни облекчения във връзка с доходи от клиентски ценни книжа
 • Реално извършени от Банката разходи във връзка и/или по повод изпълнението на задълженията й по съответния договор с клиент или приложимия закон

Линкове към уеб адресите на Депозитарните институции,в които УниКредит Булбанк АД, в качеството си на Инвестиционен посредник, поддържа различни типове клиентски сметки

 

Депозитарна институция

Линк към уеб адрес

Централен Депозитар АД

http://csd-bg.bg/

Българска Народна Банка

https://www.bnb.bg/

Clearstream Banking S.A.

https://www.clearstream.com/clearstream-en/