Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Подновяване вписването на договорна/законна ипотека

Подновяване вписването на договорна/законна ипотека

Законоустановеният срок на действие на вписване на договорна/законна ипотека е 10 години от деня, в който е извършено вписването й.

Подновяването на действието на вписването на договорна/законна ипотека в имотен регистър е ангажимент на кредитополучателя и/или третото задължено лице – ипотекарен длъжник.

Кредитополучателят следва да заплати всички разходи, да представи и/или осигури представянето от третите задължени лица – ипотекарни длъжници на необходимите документи и да предприеме и/или осигури предприемането от третите задължени лица – ипотекарни длъжници на съответните необходими действия по подновяването на действието на вписванията.

Тези задължения на кредитополучател произтичат от неговото договорно задължение да поддържа и/или осигури поддържането, за срока на действие на договора за кредит, приемливо за Банката обезпечение по предоставения кредит.

Разходите за подновяване се изчисляват поотделно, за всяка отделна ипотека, като, по принцип включват:

  • Такса за вписване в Агенцията по вписванията
  • Нотариална такса за удостоверяване на подписа на представителя на банката върху молбата за подновяване

Повече информация относно процеса по подновяване, конкретния размер на дължимите такси и начините за заплащането им можете да получите на:

Имейл: SfofxDpmmbufsbmtSfubjmAVojDsfejuHspvq/CH

Телефон: 02 923 23 00


Банката може служебно да предприеме действия за подновяване на вписването на ипотеката/ите, като разходите ще бъдат за ваша сметка.

Банката има основание да пристъпи към предсрочна изискуемост на кредита със съответните последици от предсрочната изискуемост при отказ от страна на Кредитополучателя и/или трети задължени лица да платят съответната такса за подновяване на действието на учредените обезпечения преди изтичане на законоустановения срок на действие на вписването.