Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Тарифа за физически лица

Тарифа за физически лица

Тарифа физически лица, попадащи под обхвата на Закона за потребителския кредит

В сила от 15.10.2022 г.

Член Описание Стойност
1.

Такса за разглеждане на документи (вкл. искане за лизинг)

*
2. Предоговаряне на условията по сключен договор за лизинг по искане на Лизингополучателя
Разглеждане на искане и/или сключване на анекс

0,5 % от остатъчната експозиция, но минимум 500.00 лв.

3. Промяна на страна по договор за лизинг по искане на Лизингополучателя без предоговаряне на други условия 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
4. Промяна на договор с отворен край в договор със затворен край (без капитализация на ДДС) по искане на Лизингополучателя, без предоговаряне на други условия по договора 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
5. Издаване на пълномощно  
5.1. Първо пълномощно по договора безплатно
5.2. Такса за издаване на пълномощно 30.00 лв.
6.

Вписване на договор за лизинг/залог, промяна по вписани обстоятелства и  заличаване на договор за лизинг/ залог в ЦРОЗ

 
6.1. Вписване на договор за лизинг/залог или промяна на обстоятелства

Административна такса не се дължи. Дължат се: Такса за нот.заверка на заявлението съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД  и държавна такса, съгласно ТАРИФА за държавните такси, събирани от ЦРОЗ по Закона за особените залози

6.2. Издаване на съгласие за заличаване на договор за лизинг /залог,  без регистриране в ЦРОЗ

Административна такса не се дължи. Дължи се нотариална такса  съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД.

6.3. Издаване на съгласие за заличаване и регистриране на заличаване на договор за лизинг/залог в ЦРОЗ

80.00 лв.**

6.4.

Експресно издаване на съгласие за заличаване и регистриране на заличаване в ЦРОЗ на договор за лизинг/залог в срок до 2 раб. дни след плащане на таксата

95.00 лв.**

7. Регистрация на ППС в КАТ

 

7.1. Регистрация, извършена от УКЛ или наети трети лица (Разходи по придобиване)

 

7.1.1.

Регистрация на леки автомобили

без включен транспорт

с включен транспорт

 

237.50 лв.

329.17 лв.

7.1.2. Регистрация на товарни автомобили, ремаркета и друга прикачена техника 204.17 лв.
7.1.3. Регистрация на мотоциклет  
 

без включен транспорт

150.00 лв.

 

с включен транспорт

237.50 лв.

7.1.4. Регистрация - смяна на собственост по документи без представяне на ППС-то в КАТ 145.83 лв.
7.1.5. Оглед по застраховка Каско на употребявано ППС 35.00 лв.
7.1.6.

Вписване на ползвател 

80.00 лв.

7.1.7.

Вписване на ползвател със зачисляване на ППС-то в КАТ, без смяна на регистрационен номер 

108.33 лв.

7.1.8.

Вписване на ползвател със смяна на регистрационен номер

162.50 лв.

7.1.9.

Регистрация в ОДЗ 

150.00 лв.

7.2. Пререгистрация на ППС в КАТ  
7.2.1.

Подмяна на малък талон поради загуба, повреда, кражба. Корекция на данни КАТ/ОДЗ

80.00 лв.

7.2.2.

Пререгистрация

 
 

Със смяна на номера

162.50 лв.

 

Без смяна на номера

108.33 лв.

7.2.3.

Нотариално заверен препис на регистрационен талон

20.00 лв.

7.3. Дерегистрация  
7.3.1.

Дерегистрация на основание тотална щета и/или кражба на ППС – КАТ и ОДЗ

80.00 лв.

7.3.2.

Дерегистрация на основание съхранение в частен имот по заявка от клиента и при съгласие на УКЛ***

200.00 лв.

    ***съгласието може да бъде дадено при изплатен лизингов обект

7.4. Пускане в движение                              
7.4.1. Пускане в движение без присъствие на МПС                                 

66.67 лв.

7.4.2.

Пускане в движение с присъствие на МПС

                               

108.33 лв.

7.5. Такса монтиране регистрационни табели на място извън КАТ (важи за десет и повече МПСта)                                                                                             8.33 лв.
7.6.

Регистрация с транзитни номера

100.00 лв.
8. Разходи за банкови услуги/продукти Съгласно тарифите на УниКредит Булбанк и другите банки, участници в съответната операция
9. Разходи за придобиване/прехвърляне право на собственост върху ППС Приложимите държавни, общински и нотариални данъци и такси
10.

Издаване на референция, удостоверение или служебна бележка (за задължения на клиент, информация за активи или друга информация по лизингов договор)

25.00 лв.
11. Неустойка за забава на плащане Неустойката за забава е в размер на законната лихва за забава върху просрочената сума
12. Неустойка за предсрочно погасяване по договор за финансов лизинг /само при фиксиран лихвен процент/  
12.1. При остатъчен срок на договора за лизинг до 1 година 0.5% от предсрочно погасената сума
12.2. При остатъчен срок на договора за лизинг над 1 година 1% от предсрочно погасената сума
13. Месечна неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността върху лизингов обект по вина на лизингополучателя 75.00 лв.
14. Неустойка при неизпълнение на задължението за придобиване на собственост върху лизинговия обект (при договор за финансов лизинг с придобиване на собственост) 5 % от лизинговата цена
15. Неустойка за невръщане на лизинговия обект

1/10 от най-голямата договорна погасителна вноска за всеки просрочен ден

16.

Плащане на такси и/или изпращане на данни към издателя, относно административни наказания за лизингови активи, наложени в и извън територията на Република България

 

16.1.

административни наказания до 49.99 лв.

10.00 лв.
16.2.

административни наказания над 50.00 лв. включително

20.00 лв.
16.3 административни наказания без посочена сума  20.00 лв.
17. Месечна такса за изпратени фактури и застрахователни полици на хартиен носител 4.94 лв.
18. Промяна на страна по Споразумение за изкупуване по искане на Купувача 250.00 лв.

* УКЛ има правото и може да начислява и събира такса за разглеждане на документи при кандидатстване за лизинг. Размерът на таксата е фиксиран и е в зависимост от размера на финансираната сума за лизинговия обект. Конкретният размер на приложимата такса за разглеждане на документи при кандидатстване за лизинг се посочва в офертата и в договора за лизинг

** Таксата включва административна услуга по изготвяне, нот.заверка и регистрация на заявлението в ЦРОЗ,вкл.съответните такси, дължими на нотариуса и ЦРОЗ

Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на УКЛ ЕАД.

  1. Настоящата Тарифа е валидна за дейността на УниКредит Лизинг ЕАД.
  2. Посочените в Тарифата такси са дължими във валутата на договора за лизинг, плащането може да се извърши в същата валута или в лева и съгласно условията на договора за лизинг.
  3. Таксите и комисионите са без ДДС, освен ако не е посочено друго.
  4. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
  5. Таксите за нотариална заверка на документи са съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са за сметка на лизингополучателя.
  6. Всички такси се прилагат освен към договорите за лизинг и към всички други споразумения, уреждащи отношения свързани и/или произтичащи от сключените договори за лизинг.
  7. За физически лица, непопадащи под обхвата на Закона за потребителския кредит, се прилага Тарифата за юридически лица.

УКЛ = УниКредит Лизинг
ППС = Пътно превозно средство
ОДЗ = Областна дирекция "Земеделие"
ЦРОЗ = Централен регистър на особените залози