Тарифа за физически лица

Тарифа физически лица, попадащи под обхвата на Закона за потребителския кредит

В сила от 01.01.2020 г.

Член Описание Стойност
1. Първоначално разглеждане на документи (вкл. искане за лизинг) За нови активи - 1.5% от стойността на главницата, съгласно Приложение №2 към Договора за лизинг, за употребявани активи - 2% от стойността на главницата, съгласно Приложение №2
2. Предоговаряне на условията по сключен договор за лизинг по искане на Лизингополучателя
Разглеждане на искане и/или сключване на анекс

0,5 % от остатъчната експозиция, но минимум 500.00 лв.

3. Промяна на страна по договор за лизинг по искане на Лизингополучателя без предоговаряне на други условия 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
4. Промяна на договор с отворен край в договор със затворен край (без капитализация на ДДС) по искане на Лизингополучателя, без предоговаряне на други условия по договора 1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
5. Издаване на пълномощно  
5.1. Първо пълномощно по договора безплатно
5.2. Такса за издаване на пълномощно 30.00 лв.
6. Вписване/заличаване на договор за лизинг в ЦРОЗ Съгласно тарифа на ЦРОЗ
7. Регистрация на ППС в КАТ  
7.1. Регистрация, извършена от УКЛ или наети трети лица (Разходи по придобиване)  
7.1.1.

Регистрация на леки автомобили

без включен транспорт

с включен транспорт

 

237.50 лв.

329.17 лв.

7.1.2. Регистрация на товарни автомобили, ремаркета и друга прикачена техника 204.17 лв.
7.1.3. Регистрация на мотоциклет 150.00 лв.
7.1.4. Регистрация - смяна на собственост по документи без представяне на ППС-то в КАТ 145.83 лв.
7.1.5. Оглед по застраховка Каско на употребявано ППС 35.00 лв.
7.1.6. Вписване на ползвател 37.50 лв. 
7.1.7. Регистрация в КТИ 150.00 лв.
7.2. Пререгистрация на ППС в КАТ  
7.2.1. Подмяна на малък талон поради загуба, повреда, кражба 62.50 лв.
7.2.2. Подмяна на свидетелство за регистрация по образец от 2015 г. 45.83 лв.
7.2.3. Пререгистрация  
  Със смяна на номера 162.50 лв.
  Без смяна на номера 108.33 лв.
7.2.4. Нотариална заверка на регистрационен талон 10.00 лв.
7.3. Дерегистрация /бракуване/ на ППС - КАТ и КТИ 58.33 лв.
7.4. Пускане в движение                              
7.4.1. Пускане в движение без присъствие на МПС                                 

66.67 лв.

7.4.2. Пускане в движение с присъствие на МПС                                 100.00 лв.
7.5. Такса монтиране регистрационни табели на място извън КАТ (важи за десет и повече  МПС-та)                                                                                             8,33 лв.
8. Разходи за банкови услуги/продукти Съгласно тарифите на УниКредит Булбанк и другите банки, участници в съответната операция
9. Разходи за придобиване/прехвърляне право на собственост върху ППС Приложимите държавни, общински и нотариални данъци и такси
10. Издаване на референция или служебна бележка за задължения на клиента 25.00 лв.
11. Неустойка за забава на плащане Неустойката за забава е в размер на законната лихва за забава върху просрочената сума
12. Неустойка за предсрочно погасяване по договор за финансов лизинг /само при фиксиран лихвен процент/  
12.1. При остатъчен срок на договора за лизинг до 1 година 0.5% от предсрочно погасената сума
12.2. При остатъчен срок на договора за лизинг над 1 година 1% от предсрочно погасената сума
13. Месечна неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността върху лизингов обект по вина на лизингополучателя 75.00 лв.
14. Неустойка при неизпълнение на задължението за придобиване на собственост върху лизинговия обект (при договор за финансов лизинг с придобиване на собственост) 5 % от лизинговата цена
15. Неустойка за невръщане на лизинговия обект

1/10 от най-голямата договорна погасителна вноска за всеки просрочен ден

16.

Администриране на документи, относно административни наказания за лизингови активи, наложени извън територията на Република България

10.00 лв.

17. Месечна такса за изпратени фактури на хартиен носител 4.94 лв.

Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на УКЛ ЕАД.

  1. Настоящата Тарифа е валидна за дейността на УниКредит Лизинг ЕАД.
  2. Посочените в Тарифата такси са дължими във валутата на договора за лизинг, плащането може да се извърши в същата валута или в лева и съгласно условията на договора за лизинг.
  3. Таксите и комисионите са без ДДС, освен ако не е посочено друго.
  4. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
  5. Таксите за нотариална заверка на документи са съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са за сметка на лизингополучателя.
  6. Всички такси се прилагат освен към договорите за лизинг и към всички други споразумения, уреждащи отношения свързани и/или произтичащи от сключените договори за лизинг.
  7. За физически лица, непопадащи под обхвата на Закона за потребителския кредит, се прилага Тарифата за юридически лица.

УКЛ = УниКредит Лизинг
ППС = Пътно превозно средство
КТИ = Контролно-техническа инспекция