Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива, обект на лизинг, като по този начин придобиете собствеността върху него или да се откажете от това ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания. 

При този тип лизинг за всяко плащане от страна на клиента текущо се издава фактура за размера на извършеното плащане – главница, лихва и ДДС, начислено само върху главницата.

 

 

Финансов лизинг с отворен край

За кого е подходящ?

Лизинг за физически лица

Физически лица

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

  • Остатъчна стойност, платима в края на лизинговия период
  • Възможност да заплатите остатъчната стойност и да придобиете актива
  • ДДС платим безлихвено, на части в лизинговите вноски

Съвместими активи