Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пазарни лихвени индекси

Пазарни лихвени индекси

Осреднен депозитен индекс (ОДИ)  като референтен лихвен процент по договори за лизинг и финансиране, деноминирани в левове

Подробна информация за прилагане на Методиката и примери за изчисление

  • Meтодиката регламентира начина на изчисляване на Осреднен депозитен индекс (ОДИ) като референтен лихвен процент на "УниКредит Лизинг" ЕАД (УКЛ) по договори за лизинг и финансиране, деноминирани в левове, както и начина на прилагането му и на периодичната му промяна.
  • ОДИ представлява референтен лихвен процент, приложим по кредити с променлива лихва, деноминирани в левове и отпускани от УКЛ на физически и юридически лица.
  • Актуалната стойност на ОДИ се публикува на интернет страницата на УниКредит Лизинг в първия ден на всеки календарен месец и се прилага от първия ден на календарния месец до деня, предхождащ първия ден на следващия календарен месец, включително.