Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Нова дефиниция за неизпълнение

Нова дефиниция за неизпълнение

През изминалите години европейските институции издадоха серия от регулативни документи, с които се определят по-строги правила, приложими за всички финансови институции в Европейския съюз. С цел въвеждане на единни стандарти за оценка на риска, с които да бъде подобрена сравнимостта на условията в различните финансови институции във всички географски ширини на съюза, беше издадена новата регулаторна рамка. С нея се определят по-стриктни критерии за възникване на неизпълнение, при които институциите следва да приемат, че техните клиенти са неспособни да посрещнат плащанията по кредитните си задължения.

 

Влизане в сила на новата регулаторна рамка

 

Като част от общия Европейски банков механизъм, групата на УниКредит и в частност дружествата от групата в България, започват да прилагат новите по-строги европейски стандарти от 1 януари 2021, които целят да направят по-хомогенен кредитния сектор в рамките на общността.

Основни изисквания на новия регламент

Въвеждат се стриктни правила, при които финансовите институции класифицират автоматично клиентите си в „Неизпълнение“ (кредитните им ангажименти към съответната финансова институция като Необслужвани) или за тях е необходимо извършване на индивидуална оценка доколко настъпилите обстоятелства водят класификация  „Неизпълнение“.

 

  • При наличие на просрочия по дадена кредитна експозиция се въвеждат нови прагове за същественост, при едновременното на нарушаване на които за период от 90 последователни дни, клиент се класифицира в неизпълнение и е възможно да бъдат предприети действия за принудително събиране. Праговете за същественост са определени в зависимост от типа на клиента, както следва:
  1. За индивидуални клиенти: абсолютна стойност на просрочието от минимум 100 лева, която надвишава 1% от стойността на общото кредитно задължение на клиента към всички дружества в рамките на групата на УниКредит;
  2. За юридически лица: абсолютна стойност на просрочието от минимум 1000 лева, която надвишава 1% от стойността на общото кредитно задължение на клиента към всички дружества в рамките на групата на УниКредит.
  • По различен начин ще се възприемат експозициите, по които има съдлъжници, като солидарните длъжници по дадено кредитно задължение ще се приемат като носители на общ риск и ще бъдат оценявани отделно от индивидуалната експозиция на основните кредитополучатели.
  • Въвеждат се допълнителни критерии за вероятно настъпване на неплащане, при идентифицирането на които клиент ще бъде класифициран в „Неизпълнение“ и съответно могат да бъдат предприети действия по принудително събиране.
  • В случаите, при които е необходимо предоговаряне на кредитно задължение, поради наличие на временни или средносрочни затруднения,  се променят критериите, при които предоговарянето ще се счита за принудително със значителна икономическа загуба, което ще води до класификация на клиента в неизпълнение.
  • Новият регламент изисква от институциите да прилагат единен подход спрямо клиентите, които формират една икономическа група, както и при наличие на солидарно отговорни лица, като са определени строги правила, при които неизпълнение на даден клиент ще бъде пренесено върху експозицията на друг клиент, в случаите, при които е установена значителна зависимост.
  • Връщане в редовен статус на кредитна експозиция ще става след изпълнение на конкретни по-стриктни правила, като се въвежда задължителен минимален престой в неизпълнение дори и клиент да коригира платежното си поведение и падне под праговете за значимост.
  1. В случаите, при които дължимата, но все още непогасена сума по кредитните задължения към институцията превиши праговете за същественост за период по-дълъг от 90 дни, дори и плащанията да се нормализират и съответно дължимата сума падне под определените прагове, експозицията ще бъде поставяна в изпитателен период от минимум 3 месеца. Този срок е определен, за да се проследи дали нормализирането на ситуацията е краткосрочно или има по-дълготраен характер;
  2. При промяна в кредитното задължение, която води до съществено опрощаване на остатъчния дълг, над определения от Европейския банков орган праг, задължителния минимален престой в неизпълнение е определен на 12 месеца.