Тарифа за юридически лица

Тарифа за юридически лица

В сила от 01.01.2020

Член Описание   Стойност
1. Разглеждане на искане за лизинг   безплатно
2. Предоговаряне на условията по сключен договор за лизинг    
2.1. Разглеждане на искане   100.00 лв.
2.2. Сключване на анекс/нов договор   0,5 % от остатъчната експозиция, но минимум 500.00 лв.
3. Промяна на страна по договор за лизинг без предоговаряне на други условия   1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
4. Промяна на договор с отворен край в договор със затворен край (без капитализация на ДДС), без предоговаряне на други условия по договора   1% от остатъчната експозиция, но минимум 200.00 лв.
5. Издаване на пълномощно    
5.1. Първо пълномощно по договора   безплатно
5.2. Такса за издаване на пълномощно   30.00 лв.
6. Вписване/заличаване на договор за лизинг в ЦРОЗ   Съгласно тарифа на ЦРОЗ
7. Регистрация на ППС в КАТ    
7.1.

Регистрация, извършена от УКЛ или наети трети лица (Разходи по придобиване)

   
7.1.1.

Регистрация на леки автомобили

без включен транспорт

с включен транспорт

 

 

237.50 лв.

329.17 лв.

7.1.2. Регистрация на товарни автомобили, ремаркета и друга прикачена техника   204.17 лв.
7.1.3. Регистрация на мотоциклет   150.00 лв.
7.1.4. Регистрация - смяна на собственост по документи без представяне на ППС-то в КАТ   145.83 лв.
7.1.5. Оглед по застраховка Каско на употребявано ППС   35.00 лв. 
7.1.6. Вписване на ползвател   37.50 лв.
7.1.7. Регистрация в КТИ   150.00 лв.
7.2. Пререгистрация на ППС в КАТ    
7.2.1. Подмяна на малък талон поради загуба, повреда, кражба   62.50 лв.
7.2.2. Подмяна на свидетелство за регистрация по образец от 2015 г.   45.83 лв.
7.2.3. Пререгистрация    
  Със смяна на номера   162.50 лв.
  Без смяна на номера   108.33 лв.
7.2.4. Нотариална заверка на регистрационен талон   10.00 лв.
7.3. Дерегистрация /бракуване/ на ППС - КАТ и КТИ   58.33 лв.
7.4 Пускане в движение    
7.4.1. Пускане в движение без присъствие на МПС   66.67 лв.
7.4.2. Пускане в движение с присъствие на МПС   100.00 лв.
7.5 Такса монтиране регистрационни табели на място извън КАТ (важи за десет и повече МПС-та)  

8.33 лв.

8. Оценка на обекти    
8.1. По документи    
8.1.1. ППС   60.00 лв.
8.1.2. Машини и съоръжения   по договаряне
8.1.3. Недвижими имоти   по договаряне
8.2. С оглед на място   таксата по чл. 8.1 + реалните разходи
9. Разходи за банкови услуги/продукти   Съгласно тарифите на УниКредит Булбанк и другите банки, участници в съответната операция
10. Разходи за придобиване/прехвърляне право на собственост върху ППС   Приложимите държавни, общински и нотариални данъци и такси
11. Издаване на референция или служебна бележка за задължения на клиента   25.00 лв.
12. Неустойка за забава на плащане   0,07% на ден върху просрочената сума
13. Неустойка при предсрочно разваляне на договор за финансов лизинг от Лизингополучателя   По 1% за всяка оставаща година до изтичане на договора за лизинг, включително за текущата година, пресметнат от оставащата главница по договора
14. Неустойка за предсрочно погасяване по договор за финансов лизинг   По 1% за всяка оставаща година до изтичане на договора за лизинг, включително за текущата година, пресметнат от оставащата главница по договора
15. Месечна неустойка за забава на прехвърлянето на собствеността върху лизингов обект по вина на лизингополучателя   75.00 лв.
16. Неустойка при неизпълнение на задължението за придобиване на собственост върху лизинговия обект (при договор за финансов лизинг с придобиване на собственост)   5 % от лизинговата цена
17. Неустойка за невръщане на лизинговия обект   1/10 от най-голямата договорна погасителна вноска за всеки просрочен ден
18.

Администриране на документи, относно административни наказания за лизингови активи, наложени извън територията на Република България

 

10.00 лв.

19. Месечна такса за изпратени фактури на хартиен носите   4.94 лв.

Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на УКЛ и от съответните компетентни органи на управление на дружествата, изброени в т.1 от общите разпоредби по-горе.

  1. Настоящата Тарифа е валидна за дейността на УниКредит Лизинг ЕАД, УниКредит Ауто Лизинг ЕООД, Ейч Ви Би Ауто Лизинг ЕООД, Булбанк Лизинг ЕАД и БА Кредитанщалт Булус ЕООД.
  2. Посочените в Тарифата такси са дължими в евро, но могат да бъдат заплатени в левове по съответния фиксингаевро/лев на Българска Народна Банка.
  3. Таксите и комисионите са без ДДС, освен ако не е посочено друго.
  4. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
  5. Таксите за нотариална заверка на документи са съгласно Тарифата към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и са за сметка на лизингополучателя.
  6. УКЛ си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа, като, считано от датата на промяната, се прилага последната й редакция. Тарифата на УКЛ е достъпна за клиентите в офисите на дружеството и на интернет адрес: www.unicreditleasing.bg.
  7. Всички такси се прилагат освен към договорите за лизинг и към всички други споразумения, уреждащи отношения свързани и/или произтичащи от сключените договори за лизинг.

УКЛ = УниКредит Лизинг
ППС = Пътно превозно средство
КТИ = Контролно-техническа инспекция

Тарифа за юридически лица

В сила от 01.01.2020