Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси относно закупуването на активи на лизинг

Въпроси и отговори

Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, собственик на даден актив (лизингодател), предоставя правото за ползването на този актив на друга страна (лизингополучател), при определен срок и конкретна схема на разплащане. След изтичане на срока по договора за лизинг лизингополучателят може да стане собственик на лизингования актив.

Съгласно действащото българско законодателство, договорът за лизинг е споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя правото за ползване на определен актив за договорен срок срещу възнаграждение. Като лизингов договор се третират и споразуменията за наемане на актив, в който има клауза, даваща право на наемателя да придобие собствеността върху актива при определени условия (лизингови договори с покупки).

Най-популярните видове финансиране са финансов и оперативен лизинг. Напоследък все по-често се търси и предлага и т.нар. „флийт мениджмънт“ - управление на автомобилен парк.

 • Финансов лизинг - форма на финансиране, при която клиентът ползва срещу възнаграждение даден дълготраен актив, като след изтичане на договора за лизинг клиентът може да придобие вещта. Финансовият лизинг може да бъде със: 
  • Отворен край с опция за придобиване на актива в края на договора за лизинг - дава избор на клиента, дали да заплати остатъчната стойност на актива, като по този начин придобие собствеността върху лизинговия обект, или се откаже от това свое право
  • Затворен край и авансово плащане на ДДС - със задължително прехвърляне на собствеността в края на договора за лизинг

  • Затворен край и разсрочване на ДДС - със задължително прехвърляне на собствеността в края на договора за лизинг
 • Реверсивен (обратен) лизинг - при този вид лизинг доставчикът и клиентът са едно и също лице. Обикновено се използва с цел освобождаване на необходими финансови средства.
 • Инвентарен лизинг - особена форма на финансов лизинг, при която фирма, занимаваща се с търговия, може да бъде финансирана по отношение на инвентарните й запаси.
 • Оперативен лизинг - вид наемен договор, при който клиентът ползва веща срещу плащане на наем за определен период и след изтичането му връща вещта на лизингодателя.
 • Флийт мениджмънт - вид договор за лизинг, при който освен финансиране на покупката на автомобил, лизингодателят има грижата за управление и поддръжка на автопарка на клиента.

Да, кандидатстването за лизинг не е пряко обвързано с наличието или отсъствие на банкови кредити и други задължения. При вземане на решение за финансиране, лизингодателят прави анализ на кредитната задлъжнялост на клиента.

Не, допълнително обезпечение обикновено не се изисква - първоначалната вноска е достатъчен ангажимент от страна на лизингополучателя.

УниКредит Лизинг предлага финансиране в лева или в евро, като не представлява проблем плащанията по договора да са в друга валута, различна от валутата на финансиране.

При финансовия лизинг, въпреки че юридически активът е собственост на лизингодателя и се регистрира на негово име, поради факта, че всички рискове и изгоди, присъщи за притежанието върху актива, са прехвърлени в съществена степен върху лизингополучателя, то след приемо-предаването му се завежда в баланса на лизингополучателя и в неговите сметки се отчитат разходите за амортизации. В зависимост от вида на актива лизингополучателят има възможност за възстановяване на ДДС.

Първоначалната вноска е дължима при сключването на лизинговия договор и представлява собствено участие от страна на лизингополучателя. Тя е процент от стойността на лизинговия актив. Върху нея не се начислява лихва. Тя е дължима при подписване на договора за лизинг, като плащането е условие за неговото стартиране.

Нетният кредит е сумата, с която финансираме покупката на избрания от вас актив. Пример: Ако сте избрали автомобил на стойност 50 000 лв. и вашето самоучастие е 20%, т.е. 10 000 лв., то размерът на нетния кредит ще бъде 40 000 лв.

Първоначалната вноска трябва да се заплати по сметка на УниКредит Лизинг и платеният аванс към доставчика не може да бъде признат като такъв. В такива случаи има вариант доставчикът да върне аванса на клиента и той съответно да заплати първоначалната вноска към УниКредит Лизинг или да се прихване плащането с тристранно споразумение, като доставчикът го фактурира на УниКредит Лизинг, а лизинговата компания - съответно на клиента.

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главница, месечна лихва и ДДС (ако е приложимо) върху остатъчната главница.

По изключение, ако бизнесът е сезонен, вноските могат да се съобразят с паричните потоци на клиента.

Вашият счетоводител знае това най-добре. Ние сме готови да предложим такава лизингова схема, която да отговори най-точно на разходната политика във вашата фирма.

Разбира се. Изберете си стока и доставчик съобразно вашите потребности и ни се обадете. Дори и да се колебаете в избора, ще ви изслушаме и ще предложим няколко алтернативи.

УниКредит Лизинг разполага с работещ портфейлен модел - всеки клиент има личен мениджър, към когото може да се обърне за съвет и съдействие.

Да, УниКредит Лизинг предоставя възможност за встъпване на друг лизингополучател в лизинговия договор. За целта лизингополучателят следва да е погасил всички свои задължения по договора и да уведоми писмено УниКредит Лизинг. Неустойки за встъпването не са дължат от стария лизингополучател. Съгласно тарифата на компанията новият лизингополучател заплаща административна такса в размер 1% от остатъчната главница, но не по-малко от 200 лв. без ДДС.

Да, УниКредит Лизинг предоставя възможност за погасяване на задълженията преди изтичане на срока на лизинговия договор. За целта лизингополучателят следва писмено да уведоми УниКредит Лизинг. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и неустойка за предсрочно погасяване съгласно тарифата на компанията.

Да, за предпочитане е да имате пълномощно дори и ако управлявате автомобил на лизинг само в страната. За напускане на територията й, то е задължително. Първото пълномощно е безплатно, а всяко следващо се заплаща съгласно Тарифата на компанията.

Трябва да изпратите по удобен за вас начин - имейл или адрес за кореспонденция Заявление за издаване на пълномощно, придружено с копие на валидно Автокаско, Гражданска отговорност, Зелена карта и документ за самоличност на упълномощеното лице.

Срокът за издаване е 48 часа от получаване на набора от документи. В него е предвидено и време за нотариалната заверка, която се извършва.

Във връзка с измененията в Закона за движение по пътищата, публикувани в ДВ бр.10 от 01.02.2011 г. относно режима за санкциониране на нарушителите по този закон, с последните промени се въведе практика за издаване на електронен фиш на основание на снимка за извършеното административно нарушение. Електронните фишове се изпращат с писмо с обратна разписка или на собственика на съответното ППС, (лизингодателя) или на ползвателя (лизингополучателя), ако такъв е отбелязан в свидетелството за регистрация. В случай че желаете издадените електронни фишове да бъдат изпращани от КАТ на вашия адрес е необходимо да предприемете следните действия:

 • Да проверите, дали сте вписани като ползвател в точка C.3.1. от Част II на Свидетелството за регистрация (малък талон).
 • В случай че в точка C.3.1. от Част II на Свидетелството за регистрация фигурират данните (име и адрес) на лизингодателя, а не вашите, следва да инициирате процедура за вписването ви като ползвател в Свидетелството за регистрация - Част І и ІІ, като за целта се свържете с вашия персонален лизингов мениджър или се обадите на телефон 02/97 65 100 или 02/97 65 200 за допълнителни инструкции.
 • Да заплатите таксата за вписването в размер на 36 лв. (тридесет и шест) лева, за която ще ви бъде издадена фактура.

Много важно е да имате предвид, че ако не се впишете като ползвател, то лизингодателят, в качеството му на собственик, ще продължи да получава електронни фишове за извършено нарушение по Закона за движение по пътищата на адреса си. Ето защо ще заплатим наложената глоба, а сумата ще бъде префактурирана на лизингополучателя като разход във връзка с управлението на лизинговия актив.
 

Да, изборът на застраховател е съобразен с предпочитанията на клиента, като консултациите по този въпрос и застрахователната дейност се извършва от УниКредит Застрахователен Брокер. Целта е да се намери комплексно решение за осигуряване на максимално обезпечение и преференциални условия.

УниКредит Застрахователен Брокер предлага както стандартни застраховки съобразно вида на актива, отдаден на лизинг, така и продукти, специално разработени за клиентите на нашата компания. Пример за това са: GAP застраховка и Ключове на МПС. Подробна информация ще откриете в секциите за  индивидуални клиенти, малък бизнес и корпоративни клиенти.

Трябва да ни уведомите по удобен за вас начин - факс, имейл или адрес за кореспонденция, като изпратите декларация-комуникационна бланка на вниманието на вашия персонален мениджър.

Да, разбира се. За улеснение на клиентите си УниКредит Лизинг и УниКредит Застрахователен Брокер създадоха eLeasing и eBroker. Това са безплатни електронни пощенски кутии, в които компаниите изпращат месечната кореспонденция в електронен вариант.

Изпратете ни по удобен за Вас начин - имейл или адрес за кореспонденция декларация-комуникационна бланка.

Обърнете се към вашия личен мениджър или ни уведомете по удобен за вас начин. Услугата се заплаща съобразно Тарифата на компанията.

Изпратете ни уведомително писмо в свободен текст по удобен за вас начин, като непременно посочите лице и данни (телефон и имейл) за контакт. Наш служител ще ви изпрати обратна връзка с необходимите за вашия случай подробности.