Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси относно закупуването на активи на лизинг

Въпроси и отговори

Най-популярните видове финансиране са финансов и оперативен лизинг. Напоследък все по-често се търси и предлага и т.нар. „флийт мениджмънт“ - управление на автомобилен парк.

 • Финансов лизинг - форма на финансиране, при която клиентът ползва срещу възнаграждение даден дълготраен актив, като след изтичане на договора за лизинг клиентът може да придобие вещта. Финансовият лизинг може да бъде със: 
  • Отворен край с опция за придобиване на актива в края на договора за лизинг - дава избор на клиента, дали да заплати остатъчната стойност на актива, като по този начин придобие собствеността върху лизинговия обект, или се откаже от това свое право
  • Затворен край и авансово плащане на ДДС - със задължително прехвърляне на собствеността в края на договора за лизинг

  • Затворен край и разсрочване на ДДС - със задължително прехвърляне на собствеността в края на договора за лизинг
 • Реверсивен (обратен) лизинг - при този вид лизинг доставчикът и клиентът са едно и също лице. Обикновено се използва с цел освобождаване на необходими финансови средства.
 • Инвентарен лизинг - особена форма на финансов лизинг, при която фирма, занимаваща се с търговия, може да бъде финансирана по отношение на инвентарните й запаси.
 • Оперативен лизинг - вид наемен договор, при който клиентът ползва веща срещу плащане на наем за определен период и след изтичането му връща вещта на лизингодателя.
 • Флийт мениджмънт - вид договор за лизинг, при който освен финансиране на покупката на автомобил, лизингодателят има грижата за управление и поддръжка на автопарка на клиента.

Да, кандидатстването за лизинг не е пряко обвързано с наличието или отсъствие на банкови кредити и други задължения. При вземане на решение за финансиране, лизингодателят прави анализ на кредитната задлъжнялост на клиента.

Не, допълнително обезпечение обикновено не се изисква - първоначалната вноска е достатъчен ангажимент от страна на лизингополучателя.

УниКредит Лизинг предлага финансиране в лева или в евро, като не представлява проблем плащанията по договора да са в друга валута, различна от валутата на финансиране.

При финансовия лизинг, въпреки че юридически активът е собственост на лизингодателя и се регистрира на негово име, поради факта, че всички рискове и изгоди, присъщи за притежанието върху актива, са прехвърлени в съществена степен върху лизингополучателя, то след приемо-предаването му се завежда в баланса на лизингополучателя и в неговите сметки се отчитат разходите за амортизации. В зависимост от вида на актива лизингополучателят има възможност за възстановяване на ДДС.

Изплащането става на месечни вноски, включващи погасяване по главница, месечна лихва и ДДС (ако е приложимо) върху остатъчната главница.

По изключение, ако бизнесът е сезонен, вноските могат да се съобразят с паричните потоци на клиента.

Свържете се с Центъра за контакт с клиенти на УниКредит Лизинг на тел. 02/ 9765 100 или чрез формата за контакт, за да получите съвет и съдействие.

 

Да, УниКредит Лизинг предоставя възможност за встъпване на друг лизингополучател в лизинговия договор. За целта лизингополучателят следва да е погасил всички свои задължения по договора и да уведоми писмено УниКредит Лизинг. Неустойки за встъпването не са дължат от стария лизингополучател. Съгласно тарифата на компанията новият лизингополучател заплаща административна такса в размер 1% от остатъчната главница, но не по-малко от 200 лв. без ДДС.

Да, УниКредит Лизинг предоставя възможност за погасяване на задълженията преди изтичане на срока на лизинговия договор. За целта лизингополучателят следва писмено да уведоми УниКредит Лизинг. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и неустойка за предсрочно погасяване съгласно тарифата на компанията.

Да, за предпочитане е да имате пълномощно дори и ако управлявате автомобил на лизинг само в страната. За напускане на територията й, то е задължително. Първото пълномощно е безплатно, а всяко следващо се заплаща съгласно Тарифата на компанията.

Трябва да изпратите по удобен за вас начин - имейл или адрес за кореспонденция Заявление за издаване на пълномощно, придружено с копие на валидно Автокаско, Гражданска отговорност, Зелена карта и документ за самоличност на упълномощеното лице.

УниКредит Застрахователен Брокер предлага както стандартни застраховки съобразно вида на актива, отдаден на лизинг, така и продукти, специално разработени за клиентите на нашата компания. Пример за това са: GAP застраховка и Ключове на МПС. Подробна информация ще откриете в секция УниКредит Застрахователен брокер.

Да, разбира се. За улеснение на клиентите си УниКредит Лизинг и УниКредит Застрахователен Брокер създадоха eLeasing и eBroker. Това са безплатни електронни пощенски кутии, в които компаниите изпращат месечната кореспонденция в електронен вариант.