Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансов лизинг със затворен край

При финансов лизинг със затворен край веднага след приемо-предаване на лизинговия обект на клиента се издава фактура за останалата част от покупната цена на актива, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план.

Върху лихвата не се начислява ДДС. Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име. След неговото приемо-предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

 

 

Финансов лизинг със затворен край

За кого е подходящ?

Лизинг за физически лица

Физически лица

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

  • Няма остатъчна стойност в края на лизинговия период.
  • След заплащане на всички задължения по лизинговия договор сте собственик на актива.
  • ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на транспортното средство.

Съвместими активи