Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

При лизинг със затворен край и капитализация на ДДС, веднага след приемо-предаване на лизинговия обект на клиента се издава фактура за останалата част от покупната цена на актива. Сумата на ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за целия срок на договора.

Клиентът има възможност да ползва данъчен кредит по фактурата, като заплаща ДДС на УниКредит Лизинг разсрочено в месечните си вноски. Лихвата се фактурира в месеца на заплащане на съответната вноска. Върху лихвата не се начислява ДДС. Лихвата се изчислява на база нетния кредит с ДДС.

Активът, обект на лизинг, юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име. След неговото приемо-предаване се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

 

 

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

За кого е подходящ?

Лизинг за юридически лица

Юридически лица

Предимства

  • След предаване на лизинговия обект, на клиента се издава фактура за останалата част от покупната цена на актива.
  • ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за целия срок на договора.
  • Може да се използва данъчен кредит със заплащане на ДДС, разсрочено в месечните вноски.

Съвместими активи