Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Какво е лизинг?

Какво е лизинг?

Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, собственик на даден актив (лизингодател), предоставя правото за ползването на този актив на друга страна (лизингополучател), при определен срок и конкретна схема на разплащане. След изтичане на срока по договора за лизинг лизингополучателят може да стане собственик на лизингования актив в зависимост от вида на използвания лизинг.

При сключването на лизингов договор е дължима първоначална вноска (% от стойността на лизинговия актив), която представлява собствено участие от страна на лизингополучателя. Нетният кредит е сумата, с която УниКредит Лизинг финансира покупката на актива и представлява разликата между стойността на лизинговия обект и собственото участие.

УниКредит Лизинг предлага закупуване на лизинг на разнообразни активи, които могат да бъдат финансирани с различни схеми на разплащане в зависимост от избрания лизингов продукт.

 1. Всичко започва с вашето решение да закупите автомобил на лизинг. Ако на този етап имате въпроси или нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас.
 2. Следващата стъпка е конкретният избор на желания автомобил.
 3. Кандидатстването за лизинг е лесно – нужно е да ни предоставите само няколко документа -най-често това са документ за самоличност, документ за удостоверяване на доход и оферта-спецификация за желания автомобил.
 4. УниКредит Лизинг разглежда документите и взима решение за финансиране.
 5. При одобрение за финансиране вие (в качеството си на Лизингополучател) и УниКредит Лизинг (в качеството си на Лизингодател) уговаряте среща за подписване на договора за лизинг.
 6. След подписване на договора, превеждате на УниКредит Лизинг сумата за собствено участие по сделката съгласно получените от нас указания.
 7. УниКредит Лизинг закупува, застрахова и регистрира лизинговия обект.
 8. Получавате лизинговия обект и го използвате за срока на договора за лизинг.
 9. След изплащане на последната дължима вноска по лизинга, УниКредит Лизинг ви прехвърля собствеността на изплатения автомобил.
 1. Вие решавате да закупите актив на лизинг с цел поддържане или разширяване на бизнеса си. Ако на този етап имате въпроси или нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас.
 2. Изберете желания актив, като при необходимост можем да предложим договаряне на условията на доставка с продавача/производителя.
 3. Кандидатстването за лизинг включва попълване на искане за лизинг, както и предоставяне на оферта-спецификация на актива и документи на дружеството, на базата на които да се направи оценка на кредитоспособността.
 4. УниКредит Лизинг разглежда документите и взима решение за финансиране.
 5. При взето решение за финансиране, Вие (Лизингополучател) и УниКредит Лизинг (Лизингодател) уговаряте среща за подписване на договора за лизинг.
 6. Превеждате на УниКредит Лизинг сумата за собствено участие по сделката съгласно получените указания.
 7. УниКредит Лизинг закупува, застрахова и регистрира(ако е необходимо) лизинговия обект.
 8. Вие получавате обекта и го използвате за срока на договора за лизинг.
 9. След изплащане на последната дължима вноска по договора, в зависимост от използвания вид лизинг ставате собственик на изплатения лизингов обект, или го връщате на Лизингодателя.

Гаранционни схеми за лизинг съвместно с Национален гаранционен Фонд

Програмата за лизингови сделки предоставя възможност за по-лесен достъп до финансиране на микро, малки или средни предприятия.

Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания, включващо набор от функции, като финансиране и поддръжка на автомобила.

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива и да го придобиете или да се откажете от това ваше право.

Финансов лизинг със затворен край

При лизинг със затворен край на клиента се издава фактура за останалата част от цената след предаване на лизинговия обект. ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на актива.

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за срока на договора. Клиентът може да ползва данъчен кредит, като заплаща ДДС на УниКредит Лизинг разсрочено в месечните си вноски.

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

Гъвкаво финансово решение за финансиране на дълготрайни материални активи по европейски оперативни програми.