Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Видове лизинг

Видове лизинг

Флийт мениджмънт

Флийт мениджмънтът представлява управление на автопарка на дадена компания, включващо набор от функции, като финансиране и поддръжка на автомобила.

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край дава избор да заплатите остатъчната стойност на актива и да го придобиете или да се откажете от това ваше право.

Финансов лизинг със затворен край

При лизинг със затворен край на клиента се издава фактура за останалата част от цената след предаване на лизинговия обект. ДДС е платим еднократно и авансово при предаване на актива.

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за срока на договора. Клиентът може да ползва данъчен кредит, като заплаща ДДС на УниКредит Лизинг разсрочено в месечните си вноски.

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

Финансиране през УниКредит Лизинг по Европейски програми

Гъвкаво финансово решение за финансиране на дълготрайни материални активи по европейски оперативни програми.