Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сливания и придобивания

УниКредит Булбанк предлага професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки по придобиване и продажба.

Сливания и придобивания

Какво представлява?

Придобиването и/или продажбата на един бизнес е сложен процес, за който и фирмите, и инвеститорите се нуждаят от опитен професионален консултант. Това се обуславя както от необходимите специфични познания и опит (различни от тези за ръководене на бизнеса), така и от стратегичския характер на подобен род проекти и съответно важността им.

УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки при придобиване, продажба, оценка на компании и други.

УниКредит Булбанк, в качеството си на инвестиционен посредник, може да действа като водещ мениджър за емитентите (дружества, общини, банки, други) по отношение на първичното публично предлагане (IPO), вторичното публично предлагане (SPO), Увеличение на капитала и други видове предлагания, които се осъществяват чрез процедура на публично предлагане.

Дефиниции

 • Придобиване е процес, чрез който една компания поема контролно участие (или значителен миноритарен дял) в друга компания. Придобиванията често се правят като част от стратегията за растеж на компанията.
 • Сливане се случва, когато две или повече компании се договарят и решават да продължат дейността си като една компания.
 • Продажба/Разделянето се отнася до компания, която продава изцяло или част от своята дейност (като дъщерно дружество).
 • Отделяне (Spin-off) е процес, при който част от бизнеса и/или функционална единица от компанията се превръща в самостоятелен бизнес или се продава отделно на желаещ купувач.

Предимства

Участието на професионален консултант може да бъде полезно, по-специално чрез предоставяне на подкрепа за:

 • Дефиниране на стратегия за сливане и придобиване и създаване на прозрачна конкурентна процедура, насочена към увеличаване на стойността
 • Намиране на подходящ таргет или продавач
 • Финансов анализ на дейността и изготвяне на оценка стойността на компанията
 • Организиране на процеса на продажба с оглед максимизиране на цената на продавания бизнес
 • Съдействие в изготвянето на обвързващи и необвързващи оферта(и) в случай на придобиване
 • Водене на преговори по сделката съвместно с правните консултанти
 • Помощ при избора на други консултанти и координиране на работата на всички участващи в сделката страни (включително правни, счетоводни, данъчни, търговски консултанти и т.н.)

С УниКредит като съветник се осигурява:

 • Специализиран местен екип
 • Глобален обхват, чрез  мрежата на УниКредит
 • Секторна експертиза, чрез секторните екипи за сливания и придобивания, разположени във Виена

За кого е предназначено?

Подходящо е за фирми в атрактивни сектори на растеж или лидери на пазара, но също и за компании в затруднено положение, които са запазили потенциала си за печалба.

Тези продукти са подходящи за дружества от всички сектори с наличен инвеститорски интерес и по-специално:

 • Компании в сектори с висок потенциал за растеж,  особено когато органичният растеж е ограничен или когато има възможност за консолидация в сектора
 • Компании, които желаят да диверсифицират портфейла си както географски, така и по отношение на продуктовата гама
 • Компании, които се възползват от появили се възможности на подценени бизнеси
 • Компании и/или собственици, готови да продадат бизнеса си или част от него, с цел реструктуриране на бизнеса или съсредоточаване върху основните си компетенции, или концентриране върху по-печеливши инвестиции
 • Компании и/или собственици, готови да излязат успешно от дадена инвестиция с цел максимизиране на инвестициите си

Често задавани въпроси

Няма фиксирана времева рамка, но стандартният дву-етапен процес по продажба обикновено трае между 6 месеца и една година. В зависимост от сложността й сделката може да отнеме и повече. Основните фази са (1) подготвителен етап (2) маркетинг етап и необвързващи оферти (3) етап на дю дилиджънс и обвързващи оферти (4) водене на преговори и подписване (5) приключване.

M&A сделката представлява стратегическа и отнемаща ресурс дейност и следователно участието на компанията  е от ключова важност.

Подаването на информацията и нейният обем зависят от етапа на процеса, но продавачът трябва да бъде готов да разкрие подробна информация (особено при провеждането на дю дилиджънс).

Не, продавачът не е длъжен да продава. Въпреки това всяко решение за анулиране на процеса, особено ако е в напреднал етап, трябва да се обмисли внимателно.

Да, обикновено при M&A сделките продавачът трябва да ангажира правни, а понякога и други съветници (например одитни, технически, по екологията и т.н.).

Основното възнаграждение на консултанта е под формата на такса успех при завършване, но типичната структура на таксите често включва и някакво фиксирано месечно възнаграждение и/или договорени етапни такси при завършване на определен етап.

За контакти

 • Телефон икона +359 2 932 0106 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 932 0152 на цената на един градски разговор