Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Попечителски услуги

УниКредит Булбанк има водеща роля в България в предоставянето на попечителски и депозитарни услуги на български и чуждестранни клиенти при инвестиции в ценни книжа в България и на над 50 чуждестранни пазари.

Попечителски услуги

Какво предлагаме?

 • Съхранение на ценни книжа
 • Сетълмент на сделки с ценни книжа
 • Събиране на доходи от инвестиции в ценни книжа
 • Обработване на корпоративни събития
 • Съдействие при участие в общи събрания
 • Контрол върху изчисляването на нетна стойност на активите на колективни инвестиционни схеми
 • Други контролни функции
 • Отчети, съобразени с потребностите на клиента
 • Предоставяне на пазарна информация в областта на попечителските услуги
 • Други услуги по договаряне

За кого са предназначени?

 • Фондове за допълнително пенсионно осигуряване
 • Пенсионноосигурителни дружества
 • Колективни инвестиционни схеми
 • Управляващи дружества
 • Кредитни институции
 • Застрахователни компании
 • Инвестиционни посредници
 • Глобални попечители
 • Други клиенти, търсещи; специализирани попечителски услуги

Защо УниКредит Булбанк?

 • Водеща пазарна позиция
 • Носител на престижни отличия в областта на попечителските услуги
 • Отлични познания в резултат на дългогодишен опит
 • Високо качество и широк обхват на предлаганите услуги, съобразени с потребностите на клиента
 • Достъп до над 50 чуждестранни пазари

За контакти

 • Телефон икона +359 2 923 2670 на цената на един градски разговор