Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Револвиращ кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал. Използва се за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя.

Кредитът може да е с общо предназначение или за финансиране на договор.

Револвиращ кредит за оборотни средства

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението Имате възможност да използвате кредита за разнообразни, предварително съгласувани цели.
 • Възможност за многократно продължаване на срока Можете да получите възможност за продължаване срока на договора за кредит след анализ на вашия кредитен риск.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества.
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от оборотни средства.
 • Кредитът е подходящ за финансиране на операции и дейности с цикличен характер и периодично постъпващи плащания или за неутрализиране на неблагоприятни несъответствия между срока на събиране на вземанията и срока на оперативните разплащания.

Изисквания за отпускане

При финансиране по договор е необходимо да предоставите разходооправдателни документи и банката да направи оценка на крайния клиент.

Тези изисквания не се отнасят за кредити с общо предназначение.

Срок

Срокът на финансиране е до 36 месеца. Кредитоискателят има възможност да усвоява многократно договорения максимален кредитен лимит в рамките на срока на ползване на кредита. Усвояването се осъществява еднократно или на траншове в зависимост от параметрите на конкретния  проект.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Погасяването на отпуснатата сума може да се осъществява или посредством намаляващ плафон или, както е в някои случаи, с еднократно издължаване, в зависимост от финансираната транзакция.

Източниците на погасяване на кредита могат да бъдат два вида, в зависимост от целта на договора:

 • Парични потоци, генерирани от основната дейност на дружеството, при кредити с общо предназначение
 • Постъпления, генерирани от изпълнението на договора, при кредити за финансиране на договор.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти