Финансови пазари и услуги

УниКредит Булбанк предлага услуги на финансовите пазари, като покупко-продажба на валута и управление на финансовия и валутен риск.

Валутен пазар

Валутният обмен е споразумение между УниКредит Булбанк и клиента да обменят определена сума от една валута в друга по определен курс

Управление на валутен риск

Финансови инструменти, предназначени за защита срещу нежелани движения на Международния валутен пазар

Управление на лихвен риск

Услуги, насочени към защита от движение на лихвените нива

Управление на стоков риск

Услуги, които осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на цените на суровините

Документи

Основни информационни документи за Пакети с Инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане Инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).