Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сливания и придобивания

УниКредит Булбанк предлага професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки по придобиване и продажба.

Сливания и придобивания

Какво представлява?

Придобиването и/или продажбата на един бизнес е сложен процес, за който и фирмите, и инвеститорите се нуждаят от опитен професионален консултант. Това се обуславя както от необходимите специфични познания и опит (различни от тези за ръководене на бизнеса), така и от стратегичския характер на подобен род проекти и съответно важността им.

УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти професионални финансово-консултантски услуги, покриващи целия спектър от сделки при придобиване, продажба, оценка на компании и други.

Дефиниции

 • Придобиване е процес, чрез който една компания поема контролно участие (или значителен миноритарен дял) в друга компания. Придобиванията често се правят като част от стратегията за растеж на компанията.
 • Сливане се случва, когато две или повече компании се договарят и решават да продължат дейността си като една компания.
 • Продажба/Разделянето се отнася до компания, която продава изцяло или част от своята дейност (като дъщерно дружество).
 • Отделяне (Spin-off) е процес, при който част от бизнеса и/или функционална единица от компанията се превръща в самостоятелен бизнес или се продава отделно на желаещ купувач..

Предимства

Участието на професионален консултант може да бъде полезно, по-специално чрез предоставяне на подкрепа за:

 • Дефиниране на стратегия за сливане и придобиване и създаване на прозрачна конкурентна процедура, насочена към увеличаване на стойността
 • Намиране на подходящ таргет или продавач
 • Финансов анализ на дейността и изготвяне на оценка стойността на компанията
 • Организиране на процеса на продажба с оглед максимизиране на цената на продавания бизнес
 • Съдействие в изготвянето на обвързващи и необвързващи оферта(и) в случай на придобиване
 • Водене на преговори по сделката съвместно с правните консултанти
 • Помощ при избора на други консултанти и координиране на работата на всички участващи в сделката страни (включително правни, счетоводни, данъчни, търговски консултанти и т.н.)

С УниКредит като съветник се осигурява:

 • Специализиран местен екип
 • Глобален обхват, чрез  мрежата на УниКредит
 • Секторна експертиза, чрез секторните екипи за сливания и придобивания, разположени във Виена

За кого е предназначено?

Подходящо е за фирми в атрактивни сектори на растеж или лидери на пазара, но също и за компании в затруднено положение, които са запазили потенциала си за печалба.

Тези продукти са подходящи за дружества от всички сектори с наличен инвеститорски интерес и по-специално:

 • Компании в сектори с висок потенциал за растеж,  особено когато органичният растеж е ограничен или когато има възможност за консолидация в сектора
 • Компании, които желаят да диверсифицират портфейла си както географски, така и по отношение на продуктовата гама;
 • Компании, които се възползват от появили се възможности на подцененибизнеси
 • Компании и/или собственици, готови да продадат бизнеса си или част от него, с цел реструктуриране на бизнеса или съсредоточаване върху основните си компетенции, или концентриране върху по-печеливши инвестиции
 • Компании и/или собственици, готови да излязат успешно от дадена инвестиция с цел максимизиране на инвестициите си

Често задавани въпроси

Няма фиксирана времева рамка, но стандартният дву-етапен процес по продажба обикновено трае между 6 месеца и една година. В зависимост от сложността й сделката може да отнеме и повече. Основните фази са (1) подготвителен етап (2) маркетинг етап и необвързващи оферти (3) етап на дю дилиджънс и обвързващи оферти (4) водене на преговори и подписване (5) приключване.

M&A сделката представлява стратегическа и отнемаща ресурс дейност и следователно участието на компанията  е от ключова важност.

Подаването на информацията и нейният обем зависят от етапа на процеса, но продавачът трябва да бъде готов да разкрие подробна информация (особено при провеждането на дю дилиджънс).

Не, продавачът не е длъжен да продава. Въпреки това всяко решение за анулиране на процеса, особено ако е в напреднал етап, трябва да се обмисли внимателно.

Да, обикновено при M&A сделките продавачът трябва да ангажира правни, а понякога и други съветници (например одитни, технически, по екологията и т.н.).

Основното възнаграждение на консултанта е под формата на такса успех при завършване, но типичната структура на таксите често включва и някакво фиксирано месечно възнаграждение и/или договорени етапни такси при завършване на определен етап.

За контакти

 • Телефон икона +359 2 932 0106 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 932 0152 на цената на един градски разговор