Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление - SRD II

Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (SRD II)

Уведомление - SRD II

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че УниКредит Булбанк АД, в качеството си на кредитна институция - инвестиционен посредник, попада под изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите – Директива (ЕС) 2017/828.

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/828 са транспонирани в българското законодателство в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и въвеждат следните промени, касаещи дейността на банката при предлагането на инвестиционни услуги:

С  Директивата се определят изисквания по отношение на упражняването на някои права на акционерите, произтичащи от акции с право на глас във връзка с общи събрания на дружества, чието седалище се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава членка. Тя определя и конкретни изисквания за насърчаване на ангажираността на акционерите, особено в дългосрочен план. Тези конкретни изисквания се прилагат по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация, улесняването на упражняването на правата на акционерите, прозрачността на институционалните инвеститори, управителите на активи и упълномощените съветници, възнагражденията на директорите и сделките между свързани лица. Бихме искали да Ви уведомим, че е възможно Ваши лични данни (например имена и личен идентификационен номер) да бъдат предавани от УниКредит Булбанк АД към емитенти или други посредници (вкл. извън ЕС) при изпълнение на изискванията на Директивата за идентификация на акционерите и предаване на информация към емитента.

С оглед описаното по-горе, молим да имате предвид, че изискванията за прилагане на Директива (ЕС) 2017/828 са имплементирани от УниКредит Булбанк АД в актуализирана версия на Договор за  поддръжка на сметка за ценни книжа, който следва да бъде подписан от Ваша страна при посещение във филиал на банката или при комуникация с наши служители, при нови нареждания за закупуване на ценни книжа и/или взаимни фондове.

Във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2017/828  и актуализирания Договор за поддръжка на сметка за ценни книжа, служител на УниКредит Булбанк АД ще се свърже с Вас по подходящ начин, с цел предоставяне на допълнителна информация относно начините на предоставянето на Договора към Вас.

С уважение,

УниКредит Булбанк АД