Ипотечен кредит "Моят нов дом"

С ипотечен кредит „Моят нов дом“ от УниКредит Булбанк вие получавате:

 • Финансиране до 85%
 • Срок до 35 години
 • Дистанционна консултация
 • Препоръчай и спести
 • Предварителна оценка по телефона

ЗАЯВЕТЕ

Ипотечен калкулатор

Аз съм на и цената на имота, който искам да закупя е
Планирам да го изплатя за

Месечната вноска е приблизителна, изчислена на базата на осреднен годишен лихвен процент, съгласно Лихвения бюлетин на УниКредит Булбанк АД, и предоставеното изчисление не представлява предложение на Банката към Вас. Калкулаторът предоставя ориентировъчен размер на месечната вноска за желаната от Вас сума на кредита

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи дължими по договора за кредит, които не са взети предвид при изчисляването на ГПР в калкулатора, тъй като не са известни на банката са:

 • Разходите за застраховка "Живот" за срока на договора за кредит;
 • Разходите за имуществена застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора за кредит;
 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредение в болза на банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Кандидатстване

Запитване

Изпратете онлайн запитване.

Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.

Характеристики

Размер на финансиране

До 85% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

 • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

От 61 дни до 35 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.

Обезпечение

 • Ипотека на закупувания с кредита имот
 • Ипотека на друг имот
 • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Необходимост от застраховка Живот

Да

Необходимост от застраховка Имот

Да

Тарифа

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.


„УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка.

new-home.png

 Наръчник "Моят нов дом"

За да намали загубата на време и пари, УниКредит Булбанк създаде микросайта „Моят нов дом“, който дава полезни съвети и напътствия от идеята за закупуване на жилище до нанасянето в новия дом. Вижте още полезни съвети, с които да сте подготвени във всеки момент за така желаната покупка на жилище.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Install our mobile banking app Bulbank Mobile and manage your accounts anywhere anytime.
Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече