Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционно посредничество

Предлагаме инвестиционно посредничество за всички, които се интересуват от инвестиции във финансови инструменти (акции, облигации и други), търгувани на местните и световни капиталови регулирани и нерегулирани пазари (OTC). Като част от голяма международна група, предлагаме ефективен и прозрачен инвестиционен процес.

Инвестиционно посредничество

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Меню "Инвестиции и пазари" позволява да подавате поръчки за покупко-продажба на ценни книжа, проверявате и следите поръчките и сделките от портфейла си.

Български капиталов пазар

Банката притежава пълен лиценз за инвестиционен посредник и предлага сделки, които могат да се извършват директно с клиента, както и брокерски услуги

Международен капиталов пазар

УниКредит Булбанк е лицензиран инвестиционен посредник и предлага сделки, сключвани директно с клиента и посредничество при търговия с ценни книжа

Регистрационен агент

УниКредит Булбанк е лицензирана да издава дубликати на депозитарни разписки, да извършва процедури по унаследяване и дарения

Репо сделки

Договор за финансово обезпечение, при което се прехвърлят ценни книжа/финансови инструменти, като се фиксира бъдещ момент и цена на обратно изкупуване