Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

УниКредит Булбанк АД се ангажира да осигури достъп до:

Уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт с адрес https://www.unicreditbulbank.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие: напълно съответства на посочения стандарт всички изисквания на стандарта са изцяло изпълнени без изключения  

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

22.11.2021 

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

14.12.2023

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Неприложимо

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

извършен от трета страна

Данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: 

гр. София 1000, район Възраждане, пл. Света Неделя № 7 

ddnAvojdsfejuhspvq/ch 
 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kontakti/obratna-vrazka/ 
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: ddnAvojdsfejuhspvq/ch

Процедура по прилагане

 

  1. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на УниКредит Булбанк АД:
  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на УниКредит Булбанк АД, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: гр. София 1000, район Възраждане, пл. Света Неделя № 7, по електронен път на е-мейл: ddnAvojdsfejuhspvq/ch или чрез формата за обратна връзка в уебсайта на Банката: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kontakti/obratna-vrazka/
  • Сигналът се разглежда в срок до 30 дни от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.
  1. В случай, че УниКредит Булбанк АД:
  • Не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
  • Не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. I, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.

 

  1. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

 

РАЗДЕЛ 2

УниКредит Булбанк АД

се стреми постоянно да подсигурява необходимите стандарти за цифрова достъпност. Ако срещате затруднения, докато работите с уебсайта https://www.unicreditbulbank.bg/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

01.12.2021

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

01.12.2021