Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на УниКредит Булбанк АД. УниКредит Булбанк АД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Условия за ползване

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на УниКредит Булбанк АД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на УниКредит Булбанк АД.

Връзки с други сайтове

УниКредит Булбанк АД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

УниКредит Булбанк АД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. УниКредит Булбанк АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

УниКредит Булбанк АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - УниКредит Булбанк АД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

УниКредит Булбанк АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.