Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Етичен кодекс

Ние непрекъснато насърчаваме нашите служители, външни сътрудници и бизнес партньори да преследват бизнес цели в съответствие със закона и основните принципи на прозрачност, информирано управление и бизнес етика.

Етичен кодекс

Целта на Кодекса за поведение е да насърчи културата на съответствие с регулаторните изисквания, предоставяйки описание на правила, стандарти, професионална етика и ангажимент за устойчивост.

Кодексът за поведение изброява принципите, които всички служители на УниКредит и свързани трети страни трябва да спазват, за да осигурят висок стандарт на професионално поведение и почтеност при извършване на дейностите за или от името на банката. Следователно трябва да се разглежда като отправна точка, източник на информация, който позволява да се прокара границата между приемливото и неприемливото поведение в ежедневната работа.

Настоящият Кодекс на поведение е изготвен в съответствие с нашите групови ценности - почтеност, отговорност и грижа, които направляват всички наши действия и поведение. Тези ценности са движени от нашата цел за постигане на изключително представяне с положително въздействие върху нашите клиенти, акционери, общности и служители.

Нашата култура полага основите на начина, по който нашата банка ще оперира чрез нашите ценности, цел и амбиция в синергия, за да доставяме резултати за всички лица, работещи с нас. Тя показва всеки аспект от начина ни на действие, така както е описано в нашия Кодекс на поведение.

УниКредит Булбанк е възприела политика на нулева толерантност към корупционни действия от служители или трети лица, свързани с УниКредит. Ние забраняваме плащания, насочени към получаване на определени улеснения, и не разрешаваме извършване на подаръци към държавни служители без предварително разрешение.

Подходът на Групата за превенция и борба с корупцията е заложен в Единния правилник за антикорупционните мерки на УниКредит Булбанк АД и нейните дъщерни дружества, който периодично се преразглежда. Целта на настоящия правилник е да дефинира всички принципи и стандарти на УниКредит Груп, както и конкретни правила за задаване на рамка, чрез която Групата управлява рисковете по отношение на подкупите и корупцията и установява минимални стандарти за контролни инструменти, които трябва да се прилагат в Групата относно антикорупционните мерки.

Антикорупционната политика на УниКредит Булбанк прилага на местно ниво изискванията и правилата, предвидени в политиката на Групата – „Глобална Антикорупционна политика” и има за цел:

  • Ясно да изрази ангажимента на Банката и нейните дъщерни дружества за забрана на корупцията и за осигуряване на съответствие с приложимите антикорупционни закони;
  • Да определи принципи за идентифициране и предотвратяване на потенциални корупционни действия с цел защита на почтеността и репутацията на Банката и нейните дъщерни дружества;
  • Ясно да комуникира принципите за борбата с корупцията както на вътрешните, така и на външните заинтересовани страни;
  • Да посочи рамката за Антикорупционната програма, предвидена на Групово равнище и приложима за Банката и нейните дъщерни дружества;
  • Да подпомогне съответствието с приложимите регулаторни, правни и поведенчески изисквания, за да се предотврати появата на неправомерно поведение и да бъде защитена репутацията на дружествата, принадлежащи към групата на УниКредит.

Въведени са различни контроли за наблюдение на ефективността на подхода на УниКредит за борба с корупцията.

Конфликтът на интереси се отнася до всеки въпрос, включващ Групата на УниКредит, нейния съответен персонал и/или заинтересовани страни, където или Групата, или служител е в състояние да използва професионален или официален капацитет по някакъв начин, за да получи неправомерно предимство, или за Групата, или лична облага (също потенциално в ущърб на Групата), която уврежда един или повече Клиенти или групи от заинтересовани страни.

Конфликт на интереси е налице дори ако има само потенциал за привидност на некоректност, дори ако от това не произтича неетичен или неправилен резултат.

Групата предоставя широка гама от продукти и услуги на разнообразна клиентска база и следователно може да се сблъска с редица потенциални конфликти на интереси, като се имат предвид различните видове отношения и заинтересовани страни, като например клиенти, акционери, регулатори, Групата или част от нея.

Политиката определя правила и стандарти, които трябва да се прилагат от УниКредит за правилно откриване, управление и регистриране на конфликти на интереси.

Вярваме, че винаги е правилно да се говори! Нашата система за подаване на сигнали.

Чрез цялостна и ефективна организация УниКредит Булбанк АД и неговите дъщерни дружества (УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, УниКредит Лизинг АД, УниКредит Застрахователен брокер ЕООД и Уникредит Флийт Мениджмънт ЕООД) непрекъснато и категорично се стремят да предотвратят потенциални рискове на ранен етап и по този начин да предотврати щети за компанията, нашите служители, нашите бизнес партньори и околната среда. Това включва насърчаване на подаването на информация за нарушения на правилата, случаи на измами и финансови престъпления. Следователно, всички опасения или случаи на подозрение трябва винаги да се докладват.