Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Регламент № 648/2012 (EMIR)

Регламент № 648/2012 (EMIR)

Регламент № 648/2012 (EMIR)

Оповестяване на информация съгласно чл. 11, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции и чл. 20 от Делегиран регламент (ЕС) №149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012

Във връзка с изискванията чл. 11, пар. 11 от Регламент N 648/2012 и чл. 20 от Делегиран Регламент N 149/2013 на Комисията за допълнение на регламент N 648/2012,  УниКредит Булбанк АД оповестява публично следната информация: 

 На основание на чл.4, пар.2, буква „а“ и чл. 11, пар. 6 и 8 от Регламент (ЕС) N 648/2012, 

с Решение №110 на УС на БНБ от 18 април 2018г., УниКредит Булбанк АД е освободена от:

1. Задължение за клиринг по отношение на вътрешногруповите договори за извънборсови деривати по чл. 3, пар, 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) N 648/2012 между УниКредит Булбанк АД и следните банки от групата на УниКредит:  “UniCredit Bank” AG, Германия, “UniCredit Bank Austria” AG, Австрия и “UniCredit” S.p.A., Италия;

2. Задължение за размяна на обезпечения по отношение на вътрешногруповите договори с извънборсовите деривати /full exemption/ по чл. 3, пар, 2, б. „а“ от Регламент (ЕС) N 648/2012 между УниКредит Булбанк АД и следните банки от групата на УниКредит: “UniCredit Bank” AG, Германия, “UniCredit Bank Austria” AG, Австрия и “UniCredit” S.p.A., Италия, “UniCredit Bank Hungary” Zrt. Унгария, “UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia” a.s., Чехия, “UniCredit Bank” SA, Румъния, „Zagrebacka Banka“ d.d., Хърватия, „UniCredit Bank AO“, Русия и „UniCredit Bank Serbia“ Jsc., Сърбия при спазване на заявените пред БНБ лимити и приетите правила и техники за намаляване на риска, установени в чл. 11, пар. 1, 2 и 4 от Регламент N 648/2012.