Клиентска удовлетвореност

В УниКредит Булбанк се стремим към прозрачност в действията си и обслужване, отговарящо на високи стандарти. Въпреки това, ако по някаква причина не сме успели да отговорим на очакванията ви, полагаме усилия да се коригираме.

Нашата цел е да реагираме своевременно на всеки сигнал от клиент, да анализираме обратната връзка и да предприемем съответните превантивни действия в бъдеще!

научете повече

Оплаквания и похвали

В клон

Лично или чрез упълномощен представител след идентифициране в удобен за вас клон. Предоставената информация следва да се депозира в писмен вид с попълнен „Формуляр на клиента“. Можете да изтеглите и попълните формуляра предварително или да поискате документа на място.
Намерете най-близкия клон

Онлайн*

*ВАЖНО! По изключение и в случаите, които не предполагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗКИ.

В останалите случаи, за да депозирате оплакването си по електронен път на посочения по-горе имейл адрес е необходимо електронното писмо, изпратено от Вас да бъде подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

„УниКредит Булбанк“ АД не разглежда сигнали, които предполагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗКИ, получени чрез електронната форма за обратна връзка или изпратени на електронната ни поща, без имейлът да е подписан с КЕП!

По телефон или чрез писмо

  • 02/923 20 23
  • Можете да изпратите и писмо на адрес София, пл. „Света Неделя“ 7

По изключение и в случаите, които не предполагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗКИ.

Разглеждане на подаден сигнал

Разглеждане на оплаквания

Всяко оплакване се разглежда от специализиран екип “Централизирано управление на оплакванията“, чийто ангажимент е извършване на детайлна проверка със съдействието на отговорните банкови структури и предоставяне на официално становище на банката по избрания от клиента канал.

Всеки казус се разглежда индивидуално и с необходимото внимание.


 

Време за отговор

Времето за отговор зависи от спецификата на оплакването и необходимата проверка. В 85% от случаите успяваме да отговорим в рамките на 3 работни дни. В случаите, регламентирани от ЗПУПС, ЗПК и ЗКНИП, спазваме законоустановения срок за отговор.


 

Жалби по кредит

Жалбите, свързани с договор за кредит за недвижими имоти по смисъла на ЗКНИП, или потребителски кредит по смисъла на ЗПК, може да депозирате чрез изброените по-горе канали или да се свържете с екип "Централизирано управление на оплакванията" за допълнителна информация на електронната поща ddnAvojdsfejuhspvq/ch или на телефонен номер 02/923 20 23.


 

Възнаграждения и решаване на спорове

В банката работим по процедура за подаване на възражения и решаване на спорове, в която са регламентирани компетенциите за вземане на решение и определяне на обезщетения по клиентски оплаквания.

Имате право да отнесете спора към секторната помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, създадена по реда на глава 9, раздел ІІІ от Закона за защита на потребителите, в случай че след подадена жалба, свързана с договор за кредит за недвижими имоти по смисъла на ЗКНИП, или потребителски кредит по смисъла на ЗПК:

  • Не сте получили отговор в законоустановения срок - 30 дни от депозиране на възражението.
  • Останали сте неудовлетворени от предоставения отговор. 

Банката заявява готовността си за участие при образуване на помирително производство.


 

Презгранични финансови спорове

В случай че сте подписали договор за кредит и сте с местопребиваване в друга държава членка, можете да се свържете с доставчик на финансови услуги „ФИН-НЕТ” с цел алтернативно разглеждане на презгранични финансови спорове.

Проучвания

Удовлетвореността на клиентите ни е основен приоритет, затова се стараем да разберем вашите нужди и да сме близо до вас. Като част от нашата програма за качество на обслужването и за да дефинираме областите, в които вие бихте желали да се подобрим, инвестираме в проучвания с / със:
 

Клиенти

Всяка година търсим обратната връзка от вас във клоновете, по телефон и на имейл, като провеждаме над 30 хил. персонални интервюта с индивидуални и бизнес клиенти.

Тайни клиенти

Специална програма за следене качеството на обслужване чрез постоянни проверки със специално обучени за проучването клиенти.

Служители на банката

Провеждаме и проучвания сред нашите служители, за да отговорим в максимална степен на вашите очаквания към нас.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече