Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Структурирани продукти

Иновативни инвестиционни решения, създадени от експерти на УниKредит Груп, комбиниращи сигурност с потенциал за доходност. Структурираните продукти с един и с няколко базови активи с емитент “UniCredit” SpA Италия, заедно със своите консолидирани дъщерни дружества и в частност „UniCredit Bank“ AG Германия, са нова продуктова линия финансови инструменти. 

Структурирани продукти

Характеристики

Структурираните продукти (сертификати/ноти) са деноминирани в евро (EUR) и в американски долари (USD), с фиксиран падеж и с частична или пълна защита на капитала. Всяка емисия ще се предлага чрез публично предлагане с фиксиран период на записване.
Сертификатите/нотите са продукти, подобни на облигациите, при които емитентът поема задължението да изплати номиналната стойност на продукта, плюс потенциална доходност, при изпълнение на предварително зададени условия на определена бъдеща дата. Сертификатите предоставят възможност за инвестиции във финансови инструменти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност, заедно с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива в сравнение с доходността на консервативни инвестиционни продукти. Сертификатите са инструменти, базирани върху различни видове базови активи,  от чието представяне зависи доходността на сертификата и защитата на номиналната стойност на инвестицията.

Предимства

Пълна или условна защита на главницата

Икона

За консервативните инвеститори, които целят съхранение на своите спестявания, са на разположение продукти с пълна защита върху номиналната стойност. За по-рисковите инвеститори предлагаме продукти с условна гаранция на номиналната стойност, при хипотеза на публично предлагане.

Базови активи

Икона

Базовият актив може да варира в структурата на всеки продукт, напр. общопризнати борсови индекси (EURO STOXX 50, S&P 500 и др.), единични акции и кошница от акции на големи европейски и глобални компании.

Срок

Икона

До 7 години: сертификатите са подходящи, както за краткосрочен, така и за дългосрочен инвестиционен хоризонт.

Доходност

Икона

Обичайно, сертификатите могат да донесат доходност над текущите пазарни нива от консервативни инструменти. Спрямо конкретната структура на продукта може да се начислят и изплатят фиксирани годишни плащания, доходност спрямо представянето на базовия актив или допълнителен доход, платим при падежа на продукта.

Ликвидност

Икона

Сертификатите имат вторичен пазар в държавата емитент - в случай на необходимост от ликвидност, можете да продадете инвестицията си, като ценообразуването се определя като котировка на място – „Bloomberg Trading Facility B.V. (BTFE)“ към деня на подаване на поръчката.

Повече информация

Различните емисии структурирани продукти имат отделни ISIN номера и се създават от емитента на основание на одобрен базов проспект.

Базовите проспекти, създадени от емитент „UniCredit” SpA са одобрени от Комисията за наблюдение на финансовия сектор на Люксембург („CSSF“), тези издадени от емитент „UniCredit Bank“ AG са одобрени от Федералния финансов надзорен орган на Германия („BaFin“).

За всяка емисия конкретен структуриран продукт с ISIN, който ще се предлага в България, съответен основен информационен документ ще се публикува на български език в сайта www.onemarkets.bg, където е налична информация както и всички документи за съответните продукти.

УниКредит Булбанк АД като Инвестиционен посредник прилага модел на обслужване на клиенти „Само за изпълнение- Execution only“, при който се приемат за изпълнение поръчки за покупка и продажба на паспортизирани в ЕС финансови продукти,  без да се начислява допълнителна премия.

 В документа „Ключова информация за инвеститорите“ валиден за всички държави, където се предлага Структуриран финансов продукт е посочено събирането на допълнителна премия върху номинала „ажио“.

Поради модела на предлагане на Структуриран продукт в България посочен по-горе, УниКредит Булбанк АД не прилага събиране на допълнителна премия върху номинала „ажио“.  


Информацията по-горе е само с илюстративна цел и не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взема сам решението си да инвестира или да прави други сделки със структурирани продукти. УниКредит Булбанк АД не извършва дейност по предоставяне на инвестиционни съвети.