Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредити

Открийте най-подходящия кредит за оборотните или инвестиционни нужди на вашия бизнес.

Кредити

Овърдрафт

Краткосрочен кредит за оборотно финансиране, с фиксиран лимит и срок, усвояван по разплащателна сметка

Проектно и структурно финансиране

Структурирано финансиране на компания, специално създадена да реализира конкретна инвестиция.

Финансиране на недвижимо имущество

Кредити за финансиране на недвижимо имущество, при които обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта.

Стандартен инвестиционен кредит

Дългосрочни кредити за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности, с фиксиран срок и размер.

Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал с предварително определено предназначение и погасителен план.

Револвиращ кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал с предварително определено предназначение.

Кредит под условие

Кредит, при който банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви в полза на контрагентите на клиента.

Кредитна линия за авансови плащания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал, с предварително определено предназначение.

Многоцелеви кредитни линии

Комбинация от кредити за оборотни средства, условен кредит и кредитна карта.

Мостово финансиране

Краткосрочен кредит за корпоративни и институционални клиенти, който се използва временно до предоставянето на по-дългосрочен тип финансиране.