Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя. Кредитът е с предварително определени предназначение и погасителен план.

 

 

 

 

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението на кредита
 • Възможност за многократно продължаване на срока на договора за кредит Предоставя се след анализ на кредитния риск.

За какво може да се използва?

 • Общо предназначение  
 • Финансиране на договор 

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Срок и погасяване

Усвояването може да стане еднократно или на траншове. Погасителният план и срокът отразяват оперативния цикъл на клиента. Стандартният максимален срок е 12 месеца, но в зависимост от оперативния цикъл, може да се определят максимум 18 месеца. 

Източник за издължаване на кредита за оборотни средства са паричните потоци, генерирани от основната дейност на дружеството.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти