Овърнайт депозит

Краткосрочен депозит за големи по размер суми в лева или чуждестранна валута, който предлага по-висока доходност за клиента в сравнение с разплащателна сметка за времето между края на работния ден и началото на следващия.

 • Носи по-висока доходност в сравнение с разплащателната сметка.
 • Овърнайт депозитът може да бъде еднократен или с опция за подновяване.
 • Лихвеният процент е по  договаряне.

За кого е предназначен?

Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които:


 • Разполагат със свободни средства за срока на депозита.
 • Желаят да получат финансиране срещу парично обезпечение.

Гарантирани суми

Депозитните сметки са гарантирани при условията и до размера, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките с изключение на:


 • Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка
 • Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; застрахователните и презастрахователните дружества; пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване
 • Инвестиционните посредници; колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и дружествата със специална инвестиционна цел
 • Бюджетни организации по § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането
 • Суми по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лева.

Научете повече за Гарантиране на влоговете

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна