Стандартен срочен депозит

Сметка за съхранение на парични средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент.

Депозитът се захранва само безкасово чрез превод на средства от разплащателна сметка на титуляря, открита в банката.

Има изискуем минимум за размера на депозита, който зависи от валутата и се определя в Лихвения бюлетин.

Предимства

 • Най-безрисковият начин за съхранение на средствата сравнен с други видове финансови инструменти.
 • Депозитите се приемат за обезпечение по кредитни сделки и търговски ангажименти - търгове, гаранции и документарни плащания.

Разпореждане със средствата

По време на срока на депозита:


 • Не се допуска довнасяне на суми.
 • Не се допускат касови тегления.
 • При закриване на депозита средствата се превеждат по разплащателната ви сметка.
 • Когато падежът на депозита е неработен ден, можете да се разпореждате със средствата по депозита на следващия работен ден.
 • На падежа или датата на предсрочното теглене дължимата към момента лихва се изплаща по депозитната ви сметка или се превежда по друга ваша сметка съгласно посоченото в искането за откриване на депозит.
 • Можете да се разпореждате на падежа изцяло или частично със сумата, само като наредите превод на средствата към своя разплащателна сметка, открита и водена в банката.

В случай че нарушите условията на срочния депозит преди изтичане на срока, за който е бил открит, банката начислява лихвен процент като за разплащателна сметка за периода на престояване на средствата по депозита.

За кого е предназначен?

Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които:


 • Разполагат със свободни средства за срока на депозита.
 • Желаят да получат финансиране срещу парично обезпечение.

Гарантирани суми

Депозитните сметки са гарантирани при условията и до размера, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките с изключение на:


 • Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка.
 • Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; застрахователните и презастрахователните дружества; пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване.
 • Инвестиционните посредници; колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и дружествата със специална инвестиционна цел.
 • Бюджетни организации по § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
 • Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането.
 • Суми по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лева.

Научете повече за Гарантиране на влоговете

Често задавани въпроси

В Общите условия на УниКредит Булбанк за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци и Лихвения бюлетин за юридически лица и еднолични търговци

Условията, при които договаряте депозита, са валидни без промяна за договорения срок.

Няма проблем валутите на депозита и кредита да се различават, но е възможно да ви бъде поискан по-голям процент на покритие на обезпечението (дисконт). За повече информация, моля обърнете се към корпоративен мениджър клиенти.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна