Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Методология за определяне на лихвените проценти по кредити

УниКредит Булбанк следва политика на обявяване и запознаване на клиентите с всички разходи по кредитите им, както и начина на формиране на лихвения процент по потребителските и ипотечните кредити, отпускани от банката.

Методология за определяне на лихвените проценти по кредити

Индекс срочни депозити домакинства (ИСДД) като референтен лихвен процент по кредити, деноминирани в левове

Подробна информация за прилагане на Методиката и примери за изчисление

Meтодиката регламентира начина на изчисляване на Индекс срочни депозити домакинства (ИСДД) като референтен лихвен процент на УниКредит Булбанк АД по кредити, деноминирани в левове, както и начина на прилагането му и на периодичната му промяна. ИСДД представлява референтен лихвен процент, приложим по кредити с променлива лихва, деноминирани в левове и отпускани от банката на физически и юридически лица.

Осреднен депозитен индекс (ОДИ)  като референтен лихвен процент по кредити, деноминирани в левове

Подробна информация за прилагане на Методиката и примери за изчисление

  • Meтодиката регламентира начина на изчисляване на Осреднен депозитен индекс (ОДИ) като референтен лихвен процент на УниКредит Булбанк АД по кредити, деноминирани в левове, както и начина на прилагането му и на периодичната му промяна.
  • ОДИ представлява референтен лихвен процент, приложим по кредити с променлива лихва, деноминирани в левове и отпускани от банката на физически и юридически лица.

 

Формиране на лихви по кредити, отпускани след 23.07.2014

УниКредит Булбанк има единна формула за определяне на годишния лихвен процент по ипотечните и потребителските кредити: 

Годишен лихвен процент = Референтен лихвен процент + Фиксирана (непроменлива) надбавка


Референтен лихвен процент

Референтният лихвен процент представлява пазарен лихвен индекс за съответната валута - лева SOFIBOR, евро EURIBOR, щатски долар, британски лири, швейцарски франкове LIBOR USD, GBP, CHF.

  • За овърдрафти – с едномесечна срочност, т.е. 1М SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR USD, GBP, CHF
  • За ипотечни и потребителски кредити с погасителен план – с тримесечна срочност, т.е. 3М SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR USD, GBP, CHF

Точните дни на определяне (фиксиране) и влизане в сила на новите стойности на пазарните лихвени индекси са описани в Общите условия.


Фиксирана надбавка

Вторият компонент в годишния лихвен процент е фиксирана (непроменлива) надбавка, която е записана в договора за кредит на всеки кредитополучател и не се променя за целия срок на кредита.

Моля запознайте се с пълния текст на Общите условия, при които банката предоставя потребителски и ипотечни кредити за физически лица.

Формиране на лихви по кредити, отпускани преди 23.07.2014

УниКредит Булбанк има единна формула за определяне на годишния лихвен процент по ипотечните и потребителските кредити:

Годишен лихвен процент = Базов лихвен процент + Твърда надбавка


Базов лихвен процент

Базовият лихвен процент се формира като сбор от пазарен лихвен индекс и премия.

  • Пазарният лихвен индекс (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг индекс, с различна срочност) се определя в зависимост от валутата и срока на кредита. Конкретният индекс за всеки вид кредит (вкл. точните дни на засичане и на влизане в сила на новите стойности на индекса) е описан в Общите условия, при които УниКредит Булбанк АД предоставя ипотечни / потребителски кредити на физически лица.

  • Премията се определя от Управителния съвет на УниКредит Булбанк и може да бъде променяна от банката при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити. Установяването на такива обективни обстоятелства става на основата на официални независими източници на пазарна информация или нормативни документи.

Промяна на премията

Промяната на премията привежда базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия към съответния момент.

Промяната може да бъде в максимален размер до 2 процентни пункта за всяка такава актуализация, за което банката уведомява кредитополучателите по ред, установен в Общите условия.

  • За неанюитетните кредити, всяка промяна на стойностите на приложимия лихвен индекс и на премията, съставляващи Базовите лихвени проценти (БЛП), води до промяна на стойността на БЛП.
  • За анюитетните кредити, когато сборът от стойностите на пазарния лихвен индекс и премията се промени с над 0.25 процентни пункта спрямо действащата към момента на промяната стойност на Базовите лихвени проценти, тази промяна се отразява автоматично и води до нова стойност на БЛП.

Твърда надбавка

Вторият компонент в годишния лихвен процент е твърдата надбавка, която е записана в договора за кредит на всеки кредитополучател и не се променя за целия срок на кредита.

Моля запознайте се с пълния текст на Общите условия, при които банката предоставя потребителски и ипотечни кредити за физически лица.


При необходимост от повече информация, моля, свържете се с обслужващия ви банков специалист в най-удобния за вас клон на банката.