Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

Нова Директива за пазарите на финансови инструменти на ЕС MIFID II 2014/65/ЕС и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти през 2018 година

През последните години финансовите пазари се промениха в значителна степен, поради което Европейският съюз (ЕС) разшири MiFID I и прие новата Директива MiFID II, с цел увеличаване защитата на инвеститорите и  подобряване регулацията и прозрачността на финансовите пазари.

През 2014 г. бяха приети Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета, които заедно с прилежащите регулаторни технически стандарти, формират новата европейска правна рамка наричана общо MiFID II.

Новите правила на ЕС намират отражение в българското законодателство чрез транспонирането им в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Допълването и актуализирането на българския закон, съгласно MiFID II Директивата беше извършено съответно и одобрено от Парламента на Република България, като обновеният ЗПФИ влезе в сила от 16.02.2018г.

Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз и в България обхваща широкия кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, и има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход.

 1. Засилване на регулаторната рамка, спрямо пазарите на финансови инструменти, включително, когато търговията се извършва извън регулиран пазар. Целта е повишаване на прозрачността;
 2. Засилване защитата на инвеститорите;
 3. Възстановяване доверието във финансовите пазари;
 4. Обхващане на нерегулирани области, които са показали слабости;
 5. Осигуряване на необходимите правомощия на надзорните органи, за да изпълняват своите функции.

Колективни Инвестиционни Схеми – предлаганите от УниКредит Булбанк АД директни инвестиции и спестовни планове във Взаимни фондове Амунди;

Структурирани депозити (като банкови депозити, изискуеми на падеж, чието представяне е свързано с финансови бенчмарк показатели, инструменти, стоки или техните комбинации);

 • Засилване защитата на инвеститорите
 • Инвестиционните посредници трябва да предприемат действия по записване на телефонни разговори, срещи, електронна кореспонденция, които могат до доведат до сключване на сделки;
 • Пълна прозрачност по отношение на консултантските услуги, продукти и разходи;
 • Разширена оценка  за уместност на услугата за клиента;
 • Предоставяне на информация за предимствата и рисковете на инвестиционни услуги и продукти;
 • Повишаване на прозрачността и засилване на регулаторната рамка, спрямо пазарите на финансови инструменти
 • По-гъвкави и ефикасни пазарни структури;
 • По-строга регулация на финансовите пазари;
 • Увеличени надзорни функции на регулативните органи, включително и  правомощия за налагане на санкции
 • Обхващане на нерегулирани области, които са показали слабости;
 • Инвестиционните посредници трябва да публикуват поне веднъж годишно информация за първите пет места на изпълнение на нареждания по отношение на обема на сделките.

Нови изисквания при предлагането на инвестиционни продукти – Колективни инвестиционни схеми /договорни фондове/

Във връзка с необходимостта за определяне на целеви пазар при дистрибуцията на финансови инструменти от страна на банката - Попълване на индивидуален профил на инвеститора, включващ опит, познание, финансово състояние и инвестиционни цели, с цел съпоставка на избрания финансов инструмент с профила на клиента;

Предоставяне на клиентите на Документ с ключова информация за инвеститорите за всички финансови инструменти, за които банката е създател или дистрибутор преди сключването на сделка;

Въвеждане на нов документ - Протокол от проведената среща, който ще се попълва  преди сключването на сделка или след края на среща, в случай че няма реализирана сделка с финансов инструмент и ще бъде предоставен на клиента при желание от негова/ нейна страна;

Регулярна комуникация /в края на всяко тримесечие/ към клиента относно актуалното състояние на неговите инвестициите.

Предоставяне на индикативна информация относно очакваните разходи, свързани с предоставянето на финансовия инструмент преди извършването на сделката;

Информация относно ефекта на разходите спрямо очакваната възвръщаемост;

Годишен отчет на всички разходи свързани с инвестициите на клиента.

Идентификационен код за инвеститори Юридически лица (LEI код), който следва да бъде използван при изпълнението на сделки с финансови инструменти (не важи за Спестовни планове Амунди).

Нова подобрена рамка за инвеститори при изпълнението на поръчки за сделки с финансови инструменти. Пълни детайли са предоставени в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на Уникредит Булбнак.

Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 ОТ 27.11.2019 и във връзка с чл. 75а от Закона за пазарите на финансови инструменти и § 22 и § 23 от Заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.)

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с влезлия  в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г., относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/828 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите /„Директива (ЕС) 2017/828“/, се въвеждат нови европейски правила за по-нататъшно насърчаване на ефективното управление и вземането на решения за дългосрочни инвестиции, които  бяха транспонирани в българското законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗИД на ЗППЦК“), обнародван в Държавен вестник, бр.26 от 22.03.2020 г.

Съгласно §22, ал.1 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗППЦК, е създаден  нов чл. 75а в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), съгласно който инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, приема и публикува Политика за ангажираност, както и информация за изпълнението й. Изискванията към съдържанието на Политиката за ангажираност са описани в чл. 75а, ал.3 от ЗПФИ, като се дава възможност за отклонение от това съдържание. Същевременно, чл. 75а, ал. 5 дава възможност на инвестиционният посредник да вземе решение да не приема политика за ангажираност.

УниКредит Булбанк АД е извършила преглед на изискванията за оповестяванията, свързани с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, установените хармонизирани правила за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници и услугите, свързани с управление на портфейл, както и прозрачността по отношение на интегриране на рисковете за устойчивост и разглеждане на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и предоставяне на информация, свързана с финансовите продукти.

Във връзка с горното Ви информираме, че УниКредит Булбанк АС, в качеството си на инвестиционен посредник и кредитна институция, не попада под изискванията за оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, ЗППЦК и ЗПФИ, тъй като не предоставя услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

Въз основа на така изложеното, УниКредит Булбанк АД не прилага Политика за ангажираност по смисъла на чл.75а, ал.1 от ЗПФИ към настоящия момент, като при промяна на това обстоятелство информацията ще бъде оповестена своевременно.

С уважение,

УниКредит Булбанк АД

Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (SRD II)

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че УниКредит Булбанк АД, в качеството си на кредитна институция - инвестиционен посредник, попада под изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите - Директива (ЕС) 2017/828.

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/828 са транспонирани в българското законодателство в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и въвеждат следните промени, касаещи дейността на банката при предлагането на инвестиционни услуги:

С  Директивата се определят изисквания по отношение на упражняването на някои права на акционерите, произтичащи от акции с право на глас във връзка с общи събрания на дружества, чието седалище се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава членка. Тя определя и конкретни изисквания за насърчаване на ангажираността на акционерите, особено в дългосрочен план. Тези конкретни изисквания се прилагат по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация, улесняването на упражняването на правата на акционерите, прозрачността на институционалните инвеститори, управителите на активи и упълномощените съветници, възнагражденията на директорите и сделките между свързани лица.

 

С оглед описаното по-горе, молим да имате предвид, че изискванията за прилагане на Директива (ЕС) 2017/828 са имплементирани от УниКредит Булбанк АД в актуализирана версия на Договор за  поддръжка на сметка за ценни книжа, който следва да бъде подписан от Ваша страна при посещение във филиал на банката или при комуникация с наши служители, при нови нареждания за закупуване на ценни книжа и/или взаимни фондове.

Във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2017/828  и актуализирания Договор за поддръжка на сметка за ценни книжа, служител на УниКредит Булбанк АД ще се свърже с Вас по подходящ начин, с цел предоставяне на допълнителна информация относно начините на предоставянето на Договора към Вас.

С уважение,

УниКредит Булбанк АД

Водещи пазари

Годишна информация за качеството на изпълнение на клиентски нареждания за търговия с финансови инструменти, в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576 на Европейската Комисия от 8 юни 2016 година.

 

Уважаеми клиенти, 
В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

- Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми; /Тази справка не е задължителна/

- Водещи пет инвестиционни посредника, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми: 


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални 

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото; 
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем; 
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания; 
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания; 
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Кратко резюме на публикуваните доклади:

Обобщена информация от подробен мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания, постигнато на местата за изпълнение,  във връзка с изискванията на чл.3  от Делегиран Регламент ЕС/ 2017/576 за изминалата 2023 г. 

1.Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”;
2. УниКредит Булбанк АД е миноритарен акционер в Българска фондова борса АД, оператор на пазар Българска Фондова Борса-София;
3. За 2023 г. няма специални договорености с места за изпълнение,  по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;
4. За други регулирани пазари различни от БФБ-София АД, УниКредит Булбанк АД като ИП използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение,  съгласно инструкциите на поръчките;
5. В изпълнение на изискванията е извършена актуализация на списъка на местата за изпълнение спрямо възможността на УниКредит Булбанк АД  да осигури достъп до изброените местата за изпълнение на база договорености с трети страни; 
6. Предвид на типа получени поръчки за периода на 2023г. -„насочено нареждане“/”directed order”,  изпълнението е извършвано независимо от категорията на клиента, а следвайки стриктно инструкциите на клиента. 
7. Не са използвани резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Делегирана Директива ЕС/ 2014/65/.

Годишна информация за качеството на изпълнение на клиентски нареждания за търговия с финансови инструменти, в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576 на Европейската Комисия от 8 юни 2016 година.

 

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

Водещи пет инвестиционни посредника, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми:


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото;
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания;
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания;
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Кратко резюме на публикуваните доклади:

Обобщена информация от подробен мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания, постигнато на местата за изпълнение,  във връзка с изискванията на чл.3  от Делегиран Регламент ЕС/ 2017/576 за изминалата 2022 г. 

1.Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”;

2. УниКредит Булбанк АД е миноритарен акционер в Българска фондова борса АД, оператор на пазар Българска Фондова Борса-София;

3. За 2022 г. няма специални договорености с места за изпълнение,  по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;

4. За други регулирани пазари различни от БФБ-София АД, УниКредит Булбанк АД като ИП използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение,  съгласно инструкциите на поръчките;

5. В изпълнение на изискванията е извършена актуализация на списъка на местата за изпълнение спрямо възможността на УниКредит Булбанк АД  да осигури достъп до изброените местата за изпълнение на база договорености с трети страни;

6. Предвид на типа получени поръчки за периода на 2022г. -„насочено нареждане“/”directed order”,  изпълнението е извършвано независимо от категорията на клиента, а следвайки стриктно инструкциите на клиента.

7. Не са използвани резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Делегирана Директива ЕС/ 2014/65/.

Водещи пазари

Годишна информация за качеството на изпълнение на клиентски нареждания за търговия с финансови инструменти, в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576 на Европейската Комисия от 8 юни 2016 година.

 

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

- Връзказа изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

- Връзка за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Връзка за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Връзка, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми:


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото;
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания;
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания;
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Кратко резюме на публикуваните доклади:

Обобщена информация от подробен мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания, постигнато на местата за изпълнение,  във връзка с изискванията на чл.3  от Делегиран Регламент ЕС/ 2017/576 за изминалата 2021 г.

1.Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”;

2. УниКредит Булбанк АД е миноритарен акционер в Българска фондова борса АД, оператор на пазар Българска Фондова Борса-София;

3. За 2020 г. няма специални договорености с места за изпълнение,  по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;

4. За други регулирани пазари различни от БФБ-София АД, УниКредит Булбанк АД като ИП използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение,  съгласно инструкциите на поръчките;

5. В изпълнение на изискванията е извършена актуализация на списъка на местата за изпълнение спрямо възможността на УниКредит Булбанк АД  да осигури достъп до изброените местата за изпълнение на база договорености с трети страни;

6. Предвид на типа получени поръчки за периода на 2021г. -„насочено нареждане“/”directed order”,  изпълнението е извършвано независимо от категорията на клиента, а следвайки стриктно инструкциите на клиента.

7. Не са използвани резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Делегирана Директива ЕС/ 2014/65/.

Водещи пазари

Годишна информация за качеството на изпълнение на клиентски нареждания за търговия с финансови инструменти, в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576 на Европейската Комисия от 8 юни 2016 година.

 

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

- Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми; /Тази справка не е задължителна/

- Водещи пет инвестиционни посредника, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми:


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото;
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания;
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания;
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Кратко резюме на публикуваните доклади:

Обобщена информация от подробен мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания, постигнато на местата за изпълнение,  във връзка с изискванията на чл.3  от Делегиран Регламент ЕС/ 2017/576 за изминалата 2020 г.

1. Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”;

2. УниКредит Булбанк АД е миноритарен акционер в Българска фондова борса АД, оператор на пазар Българска Фондова Борса-София;

3. За 2020 г. няма специални договорености с места за изпълнение,  по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;

4. За други регулирани пазари различни от БФБ-София АД, УниКредит Булбанк АД като ИП използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение,  съгласно инструкциите на поръчките;

5. В изпълнение на изискванията е извършена актуализация на списъка на местата за изпълнение спрямо възможността на УниКредит Булбанк АД  да осигури достъп до изброените местата за изпълнение на база договорености с трети страни;

6. Предвид на типа получени поръчки за периода на 2020 г. -„насочено нареждане“/”directed order”,  изпълнението е извършвано независимо от категорията на клиента, а следвайки стриктно инструкциите на клиента.

7. Не са използвани резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Делегирана Директива ЕС/ 2014/65/.

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

- Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми; /Тази справка не е задължителна/

- Водещи пет инвестиционни посредника, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми:


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото;
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания;
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания;
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Кратко резюме на публикуваните доклади:

Обобщена информация от подробен мониторинг на качеството на изпълнение на клиентски нареждания, постигнато на местата за изпълнение,  във връзка с изискванията на чл.3  от Делегиран Регламент ЕС/ 2017/576 за изминалата 2019 г.

1. Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”;

2. УниКредит Булбанк АД е миноритарен акционер в Българска фондова борса АД, оператор на пазар Българска Фондова Борса-София;

3. За 2019 г. няма специални договорености с места за изпълнение,  по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;

4. За други регулирани пазари различни от БФБ-София АД, УниКредит Булбанк АД като ИП използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение,  съгласно инструкциите на поръчките;

5. В изпълнение на изискванията е извършена актуализация на списъка на местата за изпълнение спрямо възможността на УниКредит Булбанк АД  да осигури достъп до изброените местата за изпълнение на база договорености с трети страни;

6. Предвид на типа получени поръчки за периода на 2019г. -„насочено нареждане“/”directed order”,  изпълнението е извършвано независимо от категорията на клиента, а следвайки стриктно инструкциите на клиента.

7. Не са използвани резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Делегирана Директива ЕС/ 2014/65/.

Уважаеми клиенти,

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент ЕС/2017/576 УниКредит Булбанк АД публикува отделни доклади за водещите по отношение на обемите за  търговия места за изпълнение, както следва:

- Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ има директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми;

- Водещи пет места за изпълнение, до които УКБ няма директен достъп  за всички изпълнени нареждания на клиенти през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани в според търгуваните обеми; /Тази справка не е задължителна/

- Водещи пет  инвестиционни посредника, на които е предавала или пласирала клиентски нареждания за изпълнение през предходната година, в зависимост от класа финансови инструменти, класирани според търгуваните обеми.


Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

В докладите е посочена следната информация:

 • класа финансови инструменти;
 • наименование и идентификационен номер на мястото;
 • обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;
 • брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания; · процент на изпълнените нареждания, които са били пасивни и агресивни нареждания;
 • процент на нарежданията, които са били насочени нареждания;
 • потвърждение за това дали УКБ е изпълнявала средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

Финансови инструменти

Предмет на регулациите на MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38

 1. Прехвърлими ценни книжа;
 2. Инструменти на паричния пазар;
 3. Дялове в предприятия за колективно инвестиране;
 4. Опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, квоти за емисии или други дериватни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, които са със сетълмент с физическа доставка или с паричен сетълмент;
 5. Опции, фючърси, суапи, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, за които трябва да бъде извършен паричен сетълмент или за които може да бъде извършен паричен сетълмент по желание на една от страните поради причини, различни от неизпълнение на задължение или друго събитие за прекратяване;
 6. Опции, фючърси, суапи и всякакъв друг договор за деривати, свързан със стоки, за които може да бъде извършван сетълмент с физическа доставка, при условие че са търгувани на регулиран пазар, МСТ или ОСТ, с изключение на енергийни продукти на едро, търгувани на ОСТ, за които може да бъде извършван сетълмент с физическа доставка;
 7. Опции, фючърси, суапи, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, за които може да бъде извършван сетълмент с физическа доставка, които не са упоменати в точка 6 от настоящия раздел и не са за търговски цели, имащи характеристиките на други дериватни финансови инструменти;
 8. Дериватни инструменти за прехвърляне на кредитния риск;
 9. Финансови договори за разлики;
 10. Опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с климатични променливи, ставки на навло или инфлационни проценти или други официални статистически данни за икономиката, за които трябва да бъде извършен паричен сетълмент или за които може да бъде извършен паричен сетълмент по желание на една от страните (по причини, различни от неизпълнение на задължение или друго събитие за прекратяване), както и всякакви други договори за деривати, свързани с активи, права, задължения, индекси и мерки, които не са посочени в този раздел, имащи характеристиките на други дериватни финансови инструменти, като се вземе предвид, дали те, inter alia, се търгуват на регулиран пазар, ОСТ или МСТ;
 11. Квоти за емисии, състоящи се от единици, посредством които се спазват изискванията на Директива 2003/87/ЕО (схема за търговия с емисии).

Категоризация на клиентите съгласно изискванията на MiFID

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като непрофесионални клиенти от страна на УниКредит Булбанк АД, са клиенти които не отговарят на изискванията за професионални клиенти

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като професионални клиенти от страна на УниКредит Булбанк АД, са клиенти които притежават опит, знания и умения за да вземат самостоятелни инвестиционни решения и да оценят всички рискове, свързани със съответната инвестиция.

Съгласно регулативните изисквания, УниКредит Булбанк АД може да категоризира като професионални клиенти:

а) Кредитни институции

б) Инвестиционни посредници

в) Други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин

г) Застрахователни дружества (компании)

д) Предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества

е) Пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества

ж) Лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки

з) Юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги или извършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуване за собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или други деривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с цел хеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, или които търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определят цени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари, когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица, се поема от клирингови членове на същите пазари

и) Други институционални инвеститори

й) Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

 • Балансово число – най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро
 • Чист оборот – най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро
 • Собствени средства – най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро

к) Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции, като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

л) Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти,включително лица, които извършват секюритизация на активи или други финансови транзакции.

Също така, MiFID, Законът за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 предоставят възможност в случай, че даден клиент е категоризиран като непрофесионален клиент от страна на УниКредит Булбанк АД той да поиска промяна на категорията в клас професионален. Това е възможно, ако той отговаря на поне два от посочените по-долу критерии:

а) През последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар.

б) Стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро.

в) Лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като приемливи насрещни страни от страна на УниКредит Булбанк АД, са:

 • а) Инвестиционни посредници
 • б) Кредитни институции
 • в) Застрахователни компании
 • г) Колективни инвестиционни схеми
 • д) Пенсионни фондове
 • е) Пенсионносигурителни дружества
 • ж) Правителства
 • з) Държавни органи, които управляват държавен дълг
 • и) Централни банки и международни институции

Ниво на защита преди приемане на поръчката

Според изискванията на MiFID и местната нормативна уредба, в зависимост от категорията на даден клиент, УниКредит Булбанк АД ще му осигури и необходимото ниво на защита преди приемане на поръчката.

Например, ако сте категоризиран като непрофесионален клиент, банковият специалист, който ще обслужва вашата поръчка, ще се опита да се информира за вашите знания, опит и умения в търговията с финансови инструменти. Също така, той може да ви попита въпроси, целящи да информират УниКредит Булбанк АД за вашето финансово състояние и рискова поносимост, за да може банката да прецени до каква степен инструментите, предмет на договорните ви отношения с нас са подходящи за вас.

За да можем да придобием по-ясна представа за нивото на вашата рискова поносимост по отношение инвестициите с финансови инструменти, ще бъдете помолен лично да определите рисковата си категория по скала от R1 до R5 (за повече пояснение по нашата рискова матрица, моля вижте долната таблица):

Рисков клас

Определение

R1

Няма колебания в стойността на инвестицията, освен обичаен риск

R2

Слаби колебания в стойността на инвестицията (до 10% на годишна база, като са възможни и по-силни колебания)

R3

Средно ниво на колебания в стойността на инвестицията (над 10% на годишна база, като в отделни случаи е възможна и пълна загуба на инвестирания капитал)

R4

Спекулативна инвестиция, която би могла да доведе до пълната загуба на инвестирания капитал, тъй като клиентът цели да се възползва от високия потенциал за печалба

R5

Изключително рискова инвестиция, която освен загубата на инвестирания капитал може да доведе до допълнителни финансови искове към клиента

Ваше законово правo е да откажете предоставянето на изисканата от наша страна информация, но в тези случаи УниКредит Булбанк АД няма да носи отговорност за евентуалните рискове по инвестицията. Това означава, че всички възможни рискове ще са за ваша лична сметка.

Ако сте категоризиран като професионален клиент, преди да приеме вашата поръчка за сделка с финансови инструменти, банката ще се опита да получи информация, касаеща вашите инвестиционни цели, а в случай, че сте категоризиран като приемлива насрещна страна според регламентите на MiFID и местната нормативна уредба, банката ще приеме, че притежавате необходимите средства, знания и опит и ще приеме изпълнение на поръчката на ваша отговорност по отношение на евентуалните рискове.

Според регулациите на MiFID и местното законодателство, вие имате право да пожелаете да ви бъде предоставена по-висока степен на защита от характерната за вашия клас.


В допълнение към представената по-горе информация MiFID и еквивалентното и местно законодателство задължават инвестиционните посредници да разработят и представят на своите клиенти следните видове политика:

 • Политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти (списък с местата за изпълнение ще е неотменна част от Политиката за изпълнение)
 • Общи условия за инвестиционно посредничество, съобразени с новите изисквания на MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38
 • Матрица за рискова категоризация на инвестиционните продукти
 • Политика за конфликт на интереси и правила за лични сделки и предотвратяване на пазарни злоупотреби

ИП Уникредит Булбанк АД като Систематичен участник

По смисъла на чл.18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014 при сделки за собствена сметка и за клиенти, за определени периоди от 2021 година, УниКредит Булбанк АД изпълнява изискванията за Систематичен участник, при условията за неликвиден пазар, за клас финансови инструменти - деривати, подклас Валутен форуърд с доставка (Foreign Exchange Forward EUR/USD).

Съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014 - MiFIR и определенията на ЗПФИ, „Систематичен участник" е инвестиционен посредник, който, без да организира многостранна система, по организиран, редовен и систематичен начин в съответствие с критериите съгласно чл. 12 - 17 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 извършва значителна по обем търговия за собствена сметка с финансови инструменти, като изпълнява клиентски нареждания извън регулирания пазар, МСТ или OCT, когато посочените критерии са налице едновременно или когато инвестиционният посредник избере да прилага режима, уреждащ дейността на систематичните участници.

В съответствие с чл. 17 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565, УниКредит Булбанк АД е уведомила КФН за това, че е Систематичен участник за горепосочения тип инструменти.

В случай, че банката престане да покрива нормативните изисквания за Систематичен участник, е длъжна отново да уведоми пазарния регулатор КФН за настъпване на това обстоятелство.


ИП Уникредит Булбанк АД като Систематичен участник за 2022г.

Уведомление от страна на „УниКредит Булбанк“ АД относно статус за Систематичен участник за 2022 г., съгласно ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/565 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива.
Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 и Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 за прозрачност за систематичните участници и инвестиционните посредници, търгуващи на извънборсовите пазари, с настоящото бихме искали да Ви информираме за следното:
След публикуване на праговете от ESMA, е получена официална информация от  рапортуващия механизъм на банката - MarketAxess, че за последните шест месеца (01.01.2022- 30.06.2022) „УниКредит Булбанк“ АД  е престанала да отговаря на нормативните изисквания  и заложените прагове за систематичен участник, относно FX деривати от типа: Foreign Exchange Forward тип EUR/USD Outright с падеж 2022 година, Liquidity status: non-liquid.  
Съгласно член 17 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565, с настоящото уведомление, считано от 01.07.2021г.,  УниКредит Булбанк АД  не е Систематичен участник за FX деривати от типа: Foreign Exchange Forward тип EUR/USD Outright с падеж 2022 година, Liquidity status: non-liquid  за период 01.01.2022 - 30.06.2022 г.