Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Финансиране на доходоносни недвижими имоти

Специализирано кредитиране за финансиране на придобиване или изграждане на недвижимо имущество, при което кредитиране обслужването на дълга зависи изцяло от приходите, генерирани от проекта, а самият имот се приема като обезпечение.

Всеки кредит се структурира в зависимост от специфичните особености на проекта - цел, очаквани приходи, срок, развитие, стратегия за продажби или отдаване под наем.

Източниците на приходи от недвижимите имоти могат да бъдат два вида, заедно или поотделно:

  • Продажба

И/ИЛИ

  • Отдаване под наем

Проектът обикновено се разработва в отделно търговско дружество (проектно дружество) със специална инвестиционна цел.

Финансиране на доходоносни недвижими имоти

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

  • Гъвкавост Ограничаване рисковете до проектното дружество и съответния проект. Кредитът се структурира в зависимост от спецификите на проекта.

За кого е предназначено?

  • Местни и чуждестранни търговски дружества

  • Обикновено кредитополучателят е търговско дружество, учредено с цел изграждане или отдаване под наем на недвижимия имот, който развива, като значителна част от неговите парични потоци са в резултат на отдаване под наем или продажба на финансирания от банката недвижим имот

Обезпечение

Ипотека/залог върху основните проектни активи, залог на търговско предприятие, залог на вземания от наеми/продажби, залог на дялове/акции в Проектното дружество и вземания по основните проектни и застрахователните договори, залог на салда по проектите банкови сметки – с първи ранг на приоритетност в полза на Банката.

Пазарната оценка на обезпечения се актуализира всяка година.

Застраховките се поддържат валидни за целия срок на кредита.

 


Пазарна оценка: Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.

Застраховка на обезпечението: За изготвяне на индивидуално застрахователно предложение за Вашите бизнес нужди, можете да се обърнете към УниКредит Застрахователен брокер.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата се погасява по индивидуално изготвен погасителен план след анализ на финансовите показатели (парични потоци) и съобразно структурата на финансиране.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти