Револвиращ кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал. Използва се за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя.

Кредитът може да е с общо предназначение или за финансиране на договор.

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

В случай че сте сключили договор или сте водили преговори през последните 30 дни с банката, попълнете анкетата във Вашия фирмен профил в Булбанк Онлайн и може да спечелите освежаваща награда!

Научете повече

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението Имате възможност да използвате кредита за разнообразни, предварително съгласувани цели.
 • Възможност за многократно продължаване на срока Можете да получите възможност за продължаване срока на договора за кредит след анализ на вашия кредитен риск.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества.
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от оборотни средства.
 • Кредитът е подходящ за финансиране на операции и дейности с цикличен характер и периодично постъпващи плащания или за неутрализиране на неблагоприятни несъответствия между срока на събиране на вземанията и срока на оперативните разплащания.

Изисквания за отпускане

При финансиране по договор е необходимо да предоставите разходооправдателни документи и банката да направи оценка на крайния клиент.

Тези изисквания не се отнасят за кредити с общо предназначение.

Срок

Срокът на финансиране е до 36 месеца. Кредитоискателят има възможност да усвоява многократно договорения максимален кредитен лимит в рамките на срока на ползване на кредита. Усвояването се осъществява еднократно или на траншове в зависимост от параметрите на конкретния  проект.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Погасяването на отпуснатата сума може да се осъществява или посредством намаляващ плафон или, както е в някои случаи, с еднократно издължаване, в зависимост от финансираната транзакция.

Източниците на погасяване на кредита могат да бъдат два вида, в зависимост от целта на договора:

 • Парични потоци, генерирани от основната дейност на дружеството, при кредити с общо предназначение
 • Постъпления, генерирани от изпълнението на договора, при кредити за финансиране на договор.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти