Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Плащания

Банката приема нареждания за касови и безкасови плащания и преводи, и поддържа разплащателна система, гарантираща незабавни и сигурни разплащания.

Плащания

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Местни парични преводи

УниКредит Булбанк извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централното управление.

Преводи към и от други банки в лева се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС в рамките на 1 час до 1 ден в зависимост от избрания вальор.

Презгранични парични преводи

УниКредит Булбанк прави преводи във всички видове валути до и от страни в целия свят посредством широка кореспондентска мрежа.

При нареждане на презгранични преводи препоръчваме да се използва формуляр на банката с цел постигане на по-качествена услуга и по-голямо удобство на клиентите. 

Банката извършва международни преводи в чуждестранна и местна валута за и от всяка точка на света в съответствие с желанието на клиента:

  • Изходящ превод в рамките на 1 работен ден (ТОМ вальор) 
  • Изходящ превод с вальор същия ден (след съгласуване със служител от банката)

Варианти на заплащане на разноските до достигане на даден превод до крайния получател

Всички разноски по превода, включително и тези на Банката, са за сметка на получателя – в случаите, когато сметката на получателя се води при банка извън страна от Европейското икономическо пространство, независимо от валутата на плащането.

Всички разноски по превода са за сметка на наредителя. Той заплаща допълнително фиксирана сума. Така се гарантира получаването на наредената сума на превода в пълен размер и липсата на допълнителни разноски от страна на останалите банки, участващи в платежната верига.

Стандартни плащания

Извършват се от всички клонове на банката. Освен преводи, инициирани в клоновете й, чрез услугата Булбанк Онлайн клиентите могат да нареждат преводи и по електронен път.

При допълнителни въпроси се обърнете към Вашия обслужващ банкер, заповядайте в най-близкия клон на УниКредит Булбанк или заявете разговор с експерт.

Всички преводи и плащания към и от други банки в страната и чужбина се извършват при строго спазване на всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Тарифа

Необходими документи за изпълнение на преводи и плащания

За плащания с равностойност до 15 хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута

  • Нареждане за превод (формуляр)

За суми във валута с равностойност над 15 хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута

  • Нареждане за превод (формуляр)
  • Декларация Приложение към чл. 2, ал. 1 по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (формуляр)
  • Документи, удостоверяващи основанието за превода – договори, фактури и др. за страни извън ЕИП

Забележка: Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари лицата (клиенти на банката), извършващи операция или сделка на стойност над 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, съответно над 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато сметката, от която ще се извърши плащането, се захрани в брой, са длъжни да декларират произхода на тези средства. За целта банката е длъжна да изиска от тях попълването на декларация (неразделна част от формуляра за нареждане на презграничен превод) по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка, с изключение на посочените в закона случаи.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна