Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционна схема InnovFin - приключила програма*

Специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и бързоразвиващи се компании. С подкрепата на схемата са финансирани иновативни проекти и бързоразвиващи се предприятия с потенциал за иновации, притежаващи патенти или бизнес план за нови продукти, услуги, процеси или за навлизане на нови географски пазари.

*За клиентите, подписали договор за кредит с подкрепата на инструмент InnovFin преди октомври 2021г, важат условията, описани в договора, сключен с УниКредит Булбанк.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Гаранционна схема InnovFin - приключила програма*

История

 

 • УниКредит Булбанк активно предлага гаранционна схема InnovFin в периода 2016-2021
 • За този период банката финансира близо 100 компании, основно от Преработващия и производствен сектор, сектор Търговия, Транспорт, сектор Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, организации за научни изследвания и спомагателни дейности, компании със зелени проекти и такива с иновативен потенциал, бързоразвиващи се, с цел разработването на нови продукти, подобряване на процесите и нивото на предоставяните от тях услуги.
 • Обща стойност на финансирането с гаранция InnovFin, отпуснато от УниКредит Булбанк е над 80 млн. евро.

Предимства

 

 • Предназначена за микро, малки, средни и големи предприятия
 • Предоставя възможност за повишаване на конкурентоспособността на иновативните предприятия от различни сектори на икономиката
 • Финансиране за компании с иновативен потенциал на база гъвкави критерии
 • Преференциални изисквания за обезпечение
 • Минимален срок на кредита – 12 месеца
 • Максимален срок на кредита - 72 месеца за револвиращите кредити и 120 месеца за кредити с погасителен план.
 • Гаранцията по кредитите не представлява държавна помощ в режим „минимална помощ“ (de minimis).
 • Размер на кредита - минимум 25 000 евро до максимум 7 500 000 евро.
 • Видове кредити - инвестиционни и оборотни кредити (вкл. овърдрафт и револвиращ), лизинг
 • Гаранционно покритие - 50% за инвестиционни кредити и 80% за оборотни кредити със срок за сключване на договори за кредит до м. октомври 2021

Гаранционна такса - за компании с персонал до 249 души - 0.25% годишно върху размера на кредита; за компании с персонал до 499 души - 0.40% годишно върху размера на кредита; за компании с персонал до 3 000 души - база кредитния рейтинг на компанията и разходите за риск.

Дисклеймър

Механизмът за гарантиране на МСП InnovFin се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на финансовите инструменти Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) съгласно Планът за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомага финансирането и реализирането на стратегически инвестиции в Европейския съюз и да гарантира повече достъп до финансиране.