Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Менюто „Инвестиции и пазари“ дава възможност да подавате поръчки за покупко-продажба на ценни книжа (акции и облигации) и да проверявате и проследявате поръчките и  сделките от портфейла си.

Вижте видеото

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Какво представлява продукта?

Функционалност за дистанционно подаване на поръчки за покупка или продажба на ценни книжа през активен профил в Булбанк Онлайн. Необходимо условие е да активирате услугата "Инвестиции и пазари" във Вашия профил в онлайн банкирането, за да имате възможност да:

 • Подавате поръчки за покупка или продажба на ценни книжа: акции и облигации на финансовите пазари в България и чужбина.
 • Проверявате и проследявате своите поръчки/сделки и детайли по портфейла си от ценни книжа. 
 • Следите промените на Българска Фондова Борса (БФБ).

Предимства

Предимствата на новата услуга са:

 • Подаване на поръчки онлайн за покупа/продажба на акции/облигации, както на Българска Фондова Борса (БФБ), така и на международни борсови пазари, за които банката ползва брокери.
 • Бърз достъп до информация за Вашия портфейл от ценни книжа и подадени поръчки.
 • Възможност за сравнение на цените на акции и облигации.
 • Информация за ценните книжа на Българска фондова борса.
 • Сигурността на банковата информационна инфраструктура.

Характеристики

 • Предлагаме на своите клиенти да подават поръчки за покупка или продажба на акции и облигации на регулирани пазари посредством дистанционен канал.
 • Модул "Инвестиции и пазари" е достъпен в работни дни от 8:30 до 17:30 часа.
 • Mодулът предоставя възможност за подане на поръчки дистанционно, но не е електронна платформа за търговия. Всички подадени поръчки подлежат на последваща обработка от брокер на УниКредит Булбанк. 
 • Можете да подадете пазарна и/или лимитирана поръчка. За Българска Фондова Борса (БФБ) можете да подадете и поръчка айсберг.

Научете повече

Предназначение

Услугата може да се ползва от местни и чуждестранни физически и юридически лица, клиенти на УниКредит Булбанк.

Кандидатстване

За да ползвате услугата, следва да: 

 • Имате активен профил в Булбанк Онлайн /като физическо или юридическо лице/.
 • Да посетите еднократно филиал на Банката, за да подпишете необходимите документи за услугата "Търговия с ценни книжа" през Булбанк Онлайн.

Необходими документи

При посещение във филиал на Банката клиентът следва: 

 • Да представи документ за самоличност. 
 • Да е сключил Договор за предоставяне на услугата (физически и юридически лица) за Булбанк Онлайн.
 • Да е сключил Договор за ценни книжа през Булбанк Онлайн (договорът не може да бъде сключен дистанционно, а само на място във филиал).
 • Да е сключил рамков договор за брокерски услуги с анекс за Онлайн (за институционални и професионални клиенти по смисъла на ЗПФИ и актовете по прилагането му).
 • Да е сключил Договор за поддръжка на сметка за ценни книжа.
 • Да има създаден МИФИД профил.
 • Да притежава КЕП или М-токен.
 • В случай че е пълномощник на юридическо лице следва да представи нотариално заверено пълномощно в съотвествие с  изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
 • Да притежава валиден LEI код - за юридически лица.

Въпроси и отговори

УниКредит Булбанк е лицензиран инвестиционен посредник и предлага на клиентите си възможност за търговия с ценни книжа на местните и международните капиталови пазари.

Поръчки за покупка и продажба можете да подадете във филиал или дистанционно чрез Булбанк Онлайн след първоначално активиране на достъп до търговия.

Необходимо е да имате активен Булбанк Онлайн и да поискате достъп до допълнителния модул „Инвестиции и пазари“.

В Тарифата на Банката за физически лица в Приложение 10 и в тарифата на банката за юридически лица в раздел VIII.

Ценните книжа са финансови инструменти съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Те отразяват правата на притежателя им спрямо техния издател. Чрез тях корпорациите и държавните органи набират капитал от инвеститорите, като в замяна предлагат възможност за доходност.

Според правата на притежателя им спрямо техния издател, могат да бъдат дефинирани като Дялови и Дългови.

 • Акции са дялови ценни книжа и представляват участие в капитала на дружеството. Акционерите имат право на дивидент, ако компанията разпределя такъв, и на ликвидационен дял от компанията.
 • Облигации са дългови ценни книжа и могат да бъдат корпоративни; държавни (ДЦК – държавни ценни книжа); общински в зависимост от издателя. Облигационерите получават лихва (купонни плащания) и главница на падеж (крайния срок) на облигацията или по-рано в зависимост от условията на самата облигационна емисия.

В зависимост от вида си, книжата могат да носят доход:

 • Дивиденти – изплащат се от емитента на акции на акционерите при решение за разпределение на дивидент от Общото събрание. Чрез дивиденти компанията разпределя част от чистата си печалба на своите акционери. Не е задължително всяка компания всяка година да изплаща дивиденти.
 • Купонни плащания – изплащат се от емитента на облигационерите като процент от номиналната стойност на книжата им. Честотата, размерът и типът купон (например фиксиран, плаващ или нулев) се определят при издаване на емисията

При търговия може да се реализира и капиталова печалба / загуба.

 • Капиталовата печалба е доходът реализиран от положителна разлика между цена на придобиване и продажна цена.
 • Капиталовата загуба е отрицателната разлика между цена на придобиване и продажна цена, съответно намалява доходността от типа инструмент.

Пазарът на ценни книжа представлява място, на което се срещат купувачи и продавачи на ценни книжа, участващи чрез своите посредници. Финансовите пазари дават възможност за инвестиции чрез закупуване на акации, облигации и други финансови инструменти.

Пазарите се разделят на първичен и вторичен спрямо това дали предлаганите книжа са нови или вече издадени:

 • Първичен пазар – емитент продава нови ценни книжа и получава средства от инвеститорите
 • Вторичен пазар – инвеститори разменят вече съществуващи ценни книжа срещу средства, т.е. купувачът получава книжа срещу заплащане, а продавачът получава средства срещу книжата си. Емитентът не участва в трансакцията.

Сделки с безналични ценни книжа се сключват чрез лицензиран инвестиционен посредник, включително банка, който изпълнява подадена от инвеститор поръчка/нареждане на съответното място за търговия.

Винаги една поръчка се подава/подписва само от един представител на дружеството. Останалите упълномощават това представляващо лице да подава поръчки в Модула с цел по-голяма ефективност и бързина с изрично нотариално заверено пълномощно, в съответствие с изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Не е задължително всички представители да са абонирани за Булбанк Онлайн. Следва лицето, което ще подава поръчки да има сключени договори с банката за Булбанк Онлайн  и за подаване на поръчки за търговия с ценни книжа. В случай на представляващи дружеството, които действат винаги заедно, следва да има изрично нотариално заверено пълномощно, в съответствие с изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Да, възможно е да подавате поръчки за покупка/ продажба на дадени ETF в зависимост от това на кой пазар се търгуват и дали е възможен сетълмент със съответната емисия. Към момента не е възможна покупка на нови позиции от US ETF’s, поради законови ограничения на Европейските регламенти за търговия на подобни инструменти.

В Пазарен обзор се визуализират само емисии, търгувани на Българска Фондова Борса (БФБ).

Да, списъкът е публикуван в Модул „Инвестиции и пазари“, видим на първа страница при вход в Модулa, както и на следния линк.

Свържете се с нас

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Поддръжка на електронни канали

 • Телефон икона 02/ 9320 132 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона 02/ 9320 131 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона 02/ 9320 130 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона 02/ 933 73 33 Център за техническа поддръжка на Булбанк Онлайн
 • Телефон икона 15 333 Кратък номер за местни мобилни оператори според тарифния план