Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредити

Открийте най-подходящия кредит за оборотните или инвестиционни нужди на вашия бизнес.

Кредити

Овърдрафт

Краткосрочен кредит за оборотно финансиране, с фиксиран лимит и срок, усвояван по разплащателна сметка

Проектно финансиране

Специализирано кредитиране на самостоятелен бизнес цикъл на проектно дружество.

Финансиране на доходоносни недвижими имоти

Специализирано кредитиране за финансиране на придобиване или изграждане на недвижимо имущество.

Корпоративно структурно финансиране

Комплексни кредитни трансакции на големи предприятия, включващи цялостен пакет финансиране, който да обхване различни нужди от финансовия ресурс.

Финансиране на сделки за придобиване

Комплексни кредитни трансакции за придобиване на дружество.

Сконтиране на вземания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал във връзка с плащания по фактури.

Стандартен инвестиционен кредит

Дългосрочни кредити за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности, с фиксиран срок и размер.

Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал с предварително определено предназначение и погасителен план.

Револвиращ кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал с предварително определено предназначение.

Кредит под условие

Кредит, при който банката поема риска, като осигурява издаването на банкови гаранции или акредитиви в полза на контрагентите на клиента.

Кредитна линия за авансови плащания

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал, с предварително определено предназначение.

Многоцелеви кредитни линии

Комбинация от кредити за оборотни средства, условен кредит и кредитна карта.

Списък на допустими външни оценители на обезпечение по кредитна сделка.