Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Капиталови пазари

Иновативни услуги, свързани с емитиране на акции, дългови ценни книжа, хибридни инструменти и други посреднически услуги.

Капиталови пазари

Дългови капиталови пазари - емитиране на облигации

Корпоративните облигации са ефективен източник на дългово финансиране за средни и големи предприятия

Публично предлагане на акции

Предлагане и пласиране на ценни книжа на регулиран пазар съобразно законовите изисквания

Дялово-обвързани инструменти

Хибридни (дялово-обвързани) инструменти – конвертируеми/заменими облигации , привилегировани акции

Търгово предлагане

Публично предложение за закупуване и/или замяна на акции с право на глас, издадени от публично дружество – обект на търгово предложение