Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартен инвестиционен кредит

Дългосрочен кредит с фиксиран срок и размер за финансиране на предварително определени инвестиционни потребности.

Използва се за финансиране на корпоративни проекти, закупуване на дълготрайни активи, недвижими имоти или строителство. Погасителните вноски са предварително уговорени в договора за целия период на кредита.

Стандартен инвестиционен кредит

Предимства

 • Възможност за финансиране на инвестиционни корпоративни проекти.

 • Възможност за планиране на разходите по обслужване на кредита.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от финансиране на инвестиционен проект

Изисквания

Изисквания за отпускане на кредита

Тъй като кредитът представлява форма на целево финансиране, е необходимо да предоставите разходооправдателни документи.

За инвестиционни кредити (над 500 000 лева) се изисква да представите бизнес план и финансова прогноза (счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите) за срока на кредита, заедно с разяснения за бизнес целите и предположенията, на които се базира финансовата прогноза.

Изискване за собствено участие

Банката изисква от кредитоискателя да участва със собствени средства до определен процент – минимум 20% от общите разходи за инвестиционния проект без ДДС. За някои специфични видове инвестиционни кредити или за особени случаи е приемливо да се изисква по-малко собствено участие.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Източник за погасяване са паричните средства, генерирани от експлоатацията на финансираната инвестиция, наред с разполагаемите източници, свързани с обичайната дейност на кредитоискателя.

Често задавани въпроси

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти