Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Срочен депозит "Класика"

Представлява спестовен продукт за влагане на свободни парични средства в национална или чужда валута за срок от 12 или 24 месеца.

  • Онлайн заявяване и откриване през Булбанк Мобайл

  • Без такса поддръжка и обслужване

  • Възможност за неограничено довнасяне на средства

     

Срочен депозит "Класика"

Характеристики

  • Срок 12 или 24 месеца
  • Валута BGN/EUR/USD

  • Лихва по депозит

Диаграма икона Лихвен бюлетин

  • Минимална сума за откриване BGN 2 000 или EUR/USD 1 000
  • Възможност за автоматично подновяване за същия период

Откриване

Открийте своя депозит изцяло онлайн в няколко лесни стъпки:

1. Изберете от секция „Заяви продукт“ срочен депозит „Класика“ в Булбанк Мобайл.

2. Въведете желаните от вас параметри – срок, сума и захранваща сметка.

3. Запознайте се с документите и прегледайте детайлите по заявката.

4. Подпишете договора с безплатен квалифициран електронен подпис* КЕП.

5. Депозитната сметка ще бъде добавена в Булбанк Мобайл с активни права в секция „Спестявания и инвестиции“ на начален екран.**


*Откриването се извършва с Квалифициран електронен подпис, издаден от Евротръст Технолъджис АД и е предоставен от УниКредит Булбанк АД.

**Сметката ще бъде открита в стандартното работно време на банката и добавена автоматично във вашето Булбанк Мобайл.


Срочен депозит „Класика“ можете да откриете и в удобен за вас филиал на УниКредит Булбанк.

Често задавани въпроси

Депозит е банков спестовен продукт, който предоставя начин за съхранение на свободни парични средства , подлежащи на възстановяване от банката на титуляря при предварително уговорени условия.

Най-популярните видове депозити са срочен, детски или за пенсионери. Различават се и по начина на олихвяване като има такива с фиксирана или променлива лихва, нарастваща лихва, с авансово изплащане на лихвата и пр.

Депозитната сметка е и банкова сметка, която служи за съхранение на парични средства, платими на определена дата (падеж) или при други предварително договорени условия с възможност за изплащане на допълнителна лихва. Т.е. депозитната сметка се открива за предварително определен срок и в повечето случаи има ограничение на възможностите за довнасяне и/или теглене на средства  Спестовният влог за разлика от депозитната сметка се открива без срок, т.е. той е безсрочен, а разпореждането със средствата по него е свободно.

Лихвата е съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката за срочен депозит „Класика“, който можете да откриете по-горе.

Да, можете като посетите филиал на Банката. Имайте предвид, че използването на средства от срочен депозит „Класика“ преди датата на падеж се счита за нарушаване на условията по депозита и банката не изплаща лихва за периода, ако такава е договорена. При използването на средства, условията се подновяват спрямо действащите към момента.

При теглене на средства от депозита, както преди, така и на дата на падеж, се дължи такса за теглене, съгласно действащата към момента Тарифа на банката за физически лица.

Имате възможност за довнасяне на средства по всяко време с прехвърляне от друга сметка или между лични сметки през електронен канал, както и на каса във филиал на Банката  като това не се счита на нарушаване на условията по депозита.

Сметката ще бъде открита и добавена автоматично в мобилното банкиране в стандартното работно време на банката. В случай че откриването се извърши в неработно време, сметката ще бъде открита и визуализирана в Булбанк Мобайл в първия работен ден.