Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Парични преводи

Банката приема нареждания за касови и безкасови плащания и преводи, и поддържа разплащателна система, гарантираща незабавни и сигурни разплащания.

Парични преводи

Уважаеми клиенти,

В така усложнената международна обстановка, наш приоритет продължава да бъде грижата за интересите на всеки клиент и стриктното съблюдаване на приложимото законодателство по отношение на ограничителни мерки, налагани от ООН, ЕС и OFAC, с дължимото отношение и отговорност.

Във връзка с извършването на презгранични преводи от/към Русия бихме желали да Ви информираме, че банката не може да се ангажира или да даде категорично потвърждение, че всяка трансакция ще бъде изпълнена своевременно, предвид необходимостта от извършване на проверки, в съответствие с действащите разпоредби, процедури и санкционни режими, които банковите институции следва да спазват при изпълнение на платежни операции.

Ние, „УниКредит Булбанк“ АД, обаче оставаме, още повече днес, ангажирани да полагаме допълнителни усилия за правилното прилагане на ограничителните мерки, съобразявайки законовите изисквания с всеки индивидуален случай.

Местни парични преводи

УниКредит Булбанк извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централното управление.

Преводи към и от други банки в лева се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС в рамките на 1 час до 1 ден в зависимост от избрания вальор.

Презгранични парични преводи

УниКредит Булбанк извършва преводи във всички валути, посочени в т. ІІІ от Лихвения бюлетин за юридически лица и еднолични търговци посредством широка кореспондентска мрежа.

При нареждане на презгранични преводи препоръчваме да се използва формуляр на банката с цел постигане на по-качествена услуга и по-голямо удобство на клиентите. 

Банката извършва международни преводи в чуждестранна и местна валута за и от всяка точка на света в съответствие с желанието на клиента:

  • Изходящ превод в рамките на 1 работен ден (ТОМ вальор) 
  • Изходящ превод с вальор същия ден (след съгласуване със служител от банката)

Варианти на заплащане на разноските до достигане на даден превод до крайния получател

Всички разноски по превода, включително и тези на Банката, са за сметка на получателя – в случаите, когато сметката на получателя се води при банка извън страна от Европейското икономическо пространство, независимо от валутата на плащането.

Всички разноски по превода са за сметка на наредителя. Той заплаща допълнително фиксирана сума. Така се гарантира получаването на наредената сума на превода в пълен размер и липсата на допълнителни разноски от страна на останалите банки, участващи в платежната верига.

Стандартни плащания

Извършват се от всички клонове на банката. Освен преводи, инициирани в клоновете й, чрез услугата Булбанк Онлайн клиентите могат да нареждат преводи и по електронен път.

При допълнителни въпроси, заповядайте в най-близкия клон на УниКредит Булбанк или се свържете с нас.

Всички преводи и плащания към и от други банки в страната и чужбина се извършват при строго спазване на всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Тарифа

Необходими документи за изпълнение на преводи и плащания

За плащания с равностойност до 15 хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута

  • Нареждане за превод (формуляр)

За суми във валута с равностойност над 15 хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута

  • Нареждане за превод (формуляр)
  • Декларация Приложение към чл. 2, ал. 1 по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (формуляр)
  • Документи, удостоверяващи основанието за превода – договори, фактури и др. за страни извън ЕИП

Забележка: Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари лицата (клиенти на банката), извършващи операция/и или сделка/и в случаите, при които стойността на операцията или сделката е равна или надвишава: 

  • левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо от начина, по който се извършва плащането, и дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;
  • левовата равностойност на 5000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.

 са длъжни да декларират произхода на тези средства с попълването на декларация (неразделна част от формуляра за нареждане на презграничен превод) по чл. 66, ал. 2 по ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция/и или сделка/и, с изключение на посочените в закона случаи.​​​​​​​

Допълнителни продукти