Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Универсален ипотечен кредит

Имате нужда да закупите различен имот, да рефинансирате свои задължения в едно, или да платите образованието на детето си, възползвайте се от универсален ипотечен кредит.

 • Възможност за избор на целеви или нецелеви кредит
 • Възможност за финансиране без представяне на разходооправдателни документи

 • Плаващ лихвен процент за целия срок на кредита
 • Бърз отговор при кандидатстване

ЗАЯВЕТЕ

Универсален ипотечен кредит

Характеристики

Размер на финансиране

Икона

До 70% от пазарната оценка на имота при пълна отговорност и до 60 % от пазарната оценка на имота при огрнаичена отговорност

Цел

Икона
 • Финансиране на текущи потребности на физически лица
 • Покупка на офис, магазин, гараж (в случай че гаражът не е към жилищен имот), земя и др.
 • Строителство, ремонт и довършителни работи

 • Рефинансиране на кредити с аналогични параметри

Срок

Икона

До 25 години в зависимост от целта

Валута

Икона

Лева или евро

Лихвени проценти

Икона

Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.

*Референтен лихвен процент за съответната валута  – ИСДД за лева, EURIBOR за евро

Вид вноски

Икона

Анюитетни вноски или равни месечни вноски по главница

Обезпечение

Икона
 • Ипотека на имот
 • Имуществена застраховка на обезпечението
 • Застраховка „Живот” на кредитоискателя

Честота на погасяване

Икона

Месечно

Метод на изчисляване на лихвата

Икона

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Икона

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.

Необходимост от застраховка Живот

Икона

Да

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

Условия и документи

На какви условия трябва да отговаряте?

 • Трудов стаж минимум 1 година
 • Чист доход не по-малък от 300 лв. месечно
 • Да сте редовен платец по настоящите си кредити
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години
 • Първа по ред ипотека върху недвижимия имот, служещ за обезпечение

Необходими документи

Документите за кандидатстване зависят от клиентския профил. При подготовката им следвайте насоките на банковия консултант.

Кандидатстване

Заповядайте в клон на банката

 1. Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк и обсъдете възможностите с наш консултант.
 2. Попълнете искане за ипотечен кредит за физически лица.
 3. Осигурете експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, присъстващ в одобрен от кредитора списък.
 4. Подгответе документите, които консултантът ви е посочил като необходими за конкретната сделка.

Допълнителни продукти