Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Физически лица

Основни документи в зависимост от гражданството и статута на лицето.

 

 

Физически лица

Основни документи

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, при встъпване в делови взаимоотношения с банката (предоставяне на продукт или услуга, в т.ч. откриване на сметка), клиентите предоставят на банката документи и информация свързани с тяхната идентификация. При промяна на обстоятелствата, е необходимо информацията да бъде актуализирана своевременно.

За да се запознаете с основните документи, моля изберете приложимата за вас опция.

Граждани на Република България

Предоставят следните документи:

 • Лична карта или паспорт, издаден преди 29.12.2000 г. (валиден само за български граждани, които към 29.12.2000 г. са били навършили 70 години).

 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.

 

 

Become-client-carousel-1920x1080-05-06-2020.jpg

Вижте как можете да станете клиент,

без да се налага да посещавате филиал.

Граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

Граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, включително членовете на техните семейства, при условията на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

 

Предоставят следните документи:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт или лична карта), издаден от съответната държава.
 • Удостоверение за пребиваване на гражданин на Европейския съюз.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.

Задължително посочват и адрес на лицето в чужбина.

sign2.jpg

Граждани на държави извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария

Граждани, които не са граждани на държава членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, включително членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при условията на Закона за чужденците в Република България.

 

Предоставят следните документи:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт), издаден от съответната държава.
 • Разрешение за пребиваване на граждани на трети страни във формата на карта, на стикер или включващо биометрични данни.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата – издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, документ за собственост/договор за наем, платени комунални услуги (ток, вода, телефон, телевизия и др.).

 • Е издаден на чужд език и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език, като подписът на преводача е нотариално удостоверен от български нотариус.

Дипломати и военнослужещи

Служители в дипломатически или консулски представителства или в международни организации, получили акредитация в Република България, включително и членовете на техните семейства.

Следва да предоставят следните документи:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт), издаден от съответната държава.
 • Карта на акредитиран служител.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.

 

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата – издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, документ за собственост/договор за наем, платени комунални услуги (ток, вода, телефон, телевизия и др.);

 • Е издаден на чужд език и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език, като подписът на преводача е нотариално удостоверен от български нотариус.


 

Военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България и членовете на техните семейства.

Следва да предоставят следните документи:

 • Национален документ за задгранично пътуване (паспорт или лична карта), издаден от съответната държава.
 • Карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката.

 

 

В случай, че националният документ за задгранично пътуване на лицето:

 • Не съдържа адрес на постоянно пребиваване в чужбина, следва да бъдат предоставени допълнителни документи, издадени от държавата издател на националния паспорт, удостоверяващи адреса (напр. данъчна декларация, документ за собственост/договор за наем, платени комунални услуги (ток, вода, телефон, телевизия и др.).

 • Е издаден на чужд език и е без превод на английски език, се предоставя и официален превод на български език, като подписът на преводача е нотариално удостоверен от български нотариус.


* Освен изброените документи, банката има право да изиска и допълнителни такива, в съответствие с действащото законодателство и приложимите Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.