Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Меню "Инвестиции и пазари" позволява да подавате поръчки за покупка и продажба на ценни книжа - акции, облигации, борсово търгуеми фондове (ETFs), да проверите актуално състояние на портфейла, както и да проследите подадените поръчки и изпълнени сделки в портфейла си.

Търговия с ценни книжа в Булбанк Онлайн

Какво представлява продукта?

Функционалност за дистанционно подаване на поръчки за покупка или продажба на ценни книжа през активен профил в Булбанк Онлайн. Необходимо условие е да активирате услугата "Инвестиции и пазари" във Вашия профил в онлайн банкирането, за да имате възможност да:

 • Подавате поръчки за покупка или продажба на ценни книжа: акции и облигации на финансовите пазари в България и чужбина.
 • Проверявате и проследявате своите поръчки/сделки и детайли по портфейла си от ценни книжа. 
 • Следите промените на Българска Фондова Борса (БФБ).

Предимства

Предимствата на новата услуга са:

 • Подаване на поръчки онлайн за покупа/продажба на акции/облигации, както на Българска Фондова Борса (БФБ), така и на международни борсови пазари, за които банката ползва брокери.
 • Бърз достъп до информация за Вашия портфейл от ценни книжа и подадени поръчки.
 • Възможност за сравнение на цените.
 • Информация за ценните книги на Българска фондова борса.
 • Сигурността на банковата информационна инфраструктура.

Характеристики

Предлагаме на своите клиенти да подават поръчки за покупка или продажба на акции и облигации на регулирани пазари посредством дистанционен канал.

 • Модул "Инвестиции и пазари" е достъпен в работни дни от 8:30 до 17:30 часа.
 • Mодулът предоставя възможност за подане на поръчки дистанционно, но не е електронна платформа за търговия. Всички подадени поръчки подлежат на последваща обработка от брокер на УниКредит Булбанк. 
 • Можете да подадете пазарна и/или лимитирана поръчка. За Българска Фондова Борса (БФБ) можете да подадете и поръчка айсберг.

Научете повече

Предназначение

Услугата може да се ползва от местни и чуждестранни физически и юридически лица, клиенти на УниКредит Булбанк.

Кандидатстване

За да ползвате услугата, следва да: 

 • Имате активен профил в Булбанк Онлайн /като физическо или юридическо лице/.
 • Да посетите еднократно филиал на Банката, за да подпишете необходимите документи за услугата "Търговия с ценни книжа" през Булбанк Онлайн.

Необходими документи

При посещение във филиал на Банката клиентът следва: 

 • Да представи документ за самоличност. 
 • Да е сключил Договор за предоставяне на услугата (физически и юридически лица) за Булбанк Онлайн.
 • Да е сключил Договор за ценни книжа през Булбанк Онлайн (договорът не може да бъде сключен дистанционно, а само на място във филиал).
 • Да е сключил рамков договор за брокерски услуги с анекс за Онлайн (за институционални и професионални клиенти по смисъла на ЗПФИ и актовете по прилагането му).
 • Да е сключил Договор за поддръжка на сметка за ценни книжа.
 • Да има създаден МИФИД профил.
 • Да притежава КЕП или М-токен.
 • В случай че е пълномощник на юридическо лице следва да представи нотариално заверено пълномощно в съотвествие с  изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
 • Да притежава валиден LEI код - за юридически лица.

Въпроси и отговори

Винаги една поръчка се подава/подписва само от един представител на дружеството. Останалите упълномощават това представляващо лице да подава поръчки в Модула с цел по-голяма ефективност и бързина с изрично нотариално заверено пълномощно, в съответствие с изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Не е задължително всички представители да са абонирани за Булбанк Онлайн. Следва лицето, което ще подава поръчки да има сключени договори с банката за Булбанк Онлайн  и за подаване на поръчки за търговия с ценни книжа. В случай на представляващи дружеството, които действат винаги заедно, следва да има изрично нотариално заверено пълномощно, в съответствие с изискванията на чл.25 от Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Да, възможно е да подавате поръчки за покупка/ продажба на дадени ETF в зависимост от това на кой пазар се търгуват и дали е възможен сетълмент със съответната емисия. Към момента не е възможна покупка на нови позиции от US ETF’s, поради законови ограничения на Европейските регламенти за търговия на подобни инструменти.

В Пазарен обзор се визуализират само емисии, търгувани на Българска Фондова Борса (БФБ).

Да, списъкът е публикуван в Модул „Инвестиции и пазари“, видим на първа страница при вход в Модулa, както и на следния линк.

Свържете се с нас

Поддръжка на електронни канали

 • Телефон икона 15 333 Кратък номер за местни мобилни оператори според тарифния план
 • Телефон икона 02/ 933 73 33 Център за техническа поддръжка на Булбанк Онлайн