Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ЕЕДОП

Качените файлове представляват образец на ЕЕДОП (Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки). Съгласно Закона за обществените поръчки, този документ се изисква да бъде подписан от всички членове на УС и всички членове на НС – 1 екземпляр, подписан от всички. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който е вече е бил използван при предходна процедура (в случай, че няма промяна в обстоятелствата).