Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартен кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредит за финансиране потребностите от оборотен капитал за покриване на текущите разходи от обичайна дейност на кредитоискателя. Кредитът е с предварително определени предназначение и погасителен план.

 

 

 

 

Стандартен кредит за оборотни средства

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си.
 • Възможност за планиране на плащанията Разполагате с предварително определен погасителен план.
 • Широк обхват на предназначението на кредита
 • Възможност за многократно продължаване на срока на договора за кредит Предоставя се след анализ на кредитния риск.

За какво може да се използва?

 • Общо предназначение  
 • Финансиране на договор 

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Срок и погасяване

Усвояването може да стане еднократноили на траншове. Погасителният план и срокът отразяват оперативния цикъл на клиента. Стандартният максимален срок е 12 месеца, но в зависимост от оперативния цикъл, може да се определят максимум 18 месеца. 

Източник за издължаване на кредита за оборотни средства са паричните потоци, генерирани от основната дейност на дружеството.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти